Archiwalna Polityka Prywatności - BitBay Malta

Uwaga, archiwalna Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności - BitBay Malta była ważna do 31.10.2019r. Nowa Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.

Wstęp

Polityka Prywatności - BitBay Malta - obowiązująca od dnia 09 sierpnia 2018 roku.

I. Definicje

 1. Administrator – Administrator danych osobowych zgodnie z RODO, którym jest BitBay;
 2. BitBay - Pinewood Holdings Limited z siedzibą: 66 Old Bakery Street, VLT 1454 Valletta, Malta, wpisana rejestrze spółek pod numerem C 86244;
 3. Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
 4. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
 6. Serwis – Serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem domeny bitbay.net oraz subdomen;
 7. Usługi – świadczone przez BitBay Usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w Serwisie;
 8. Użytkownik – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin Serwisu i zawarły z BitBay umowę o świadczenie Usługi.

Wszelkie pojęcia pisane wielką literą a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć w sposób zgodny z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

II. Informacje ogólne

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  • wprowadzenie danych w formularzach ;
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka");
  • gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi.
  • zapisywanie i gromadzenie danych osobowych w postaci nagrania obrazu Użytkownika uzyskanego za pośrednictwem komunikatora wideo (np. skype).

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników Danych Osobowych. Brak podania wszystkich żądanych przez BitBay Danych Osobowych może powodować niemożność świadczenia przez BitBay Usług.
 2. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itd.).
 4. Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że;
  • Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • będzie to uzasadnione przepisami prawa;
  • będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi BitBay współpracuje przy realizacji Usługi.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. W związku z realizacją danej Usługi, Administrator może zażądać od Użytkownika podania Danych Osobowych. w szczególności w przypadku:
  • a. osoby fizycznej: cech dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku Użytkowników będących obcokrajowcami nieposiadającymi numeru PESEL należy podać odpowiednik tego numeru (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) ( albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL);
  • b. w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: przesłanie skanu odpisu z Rejestru Handlowego podmiotu, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, skanu potwierdzenia nadania nr NIP oraz nadania nr REGON – o ile dany nr nie został uwidoczniony w odpisie z Rejestru Handlowego, a także podanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku osób reprezentujących Użytkowników będących obcokrajowcami nieposiadającymi numer PESEL należy podać odpowiednik tego numeru (odpowiedni krajowy numer identyfikacyjny) ( albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu nr PESEL). Użytkownik jest zobligowany również do podania powyższych informacji dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Użytkownika aż do wskazania osób fizycznych.
 2. W celu weryfikacji danych Użytkownik musi okazać pracownikowi BitBay dokument stwierdzający tożsamość lub przesłać go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png poprzez formularz w Serwisie. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie musza być wyraźnie, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadne z danych nie może być zasłonięte. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej (np. zamalowaniem jakiegoś elementu przy użyciu programu graficznego). BitBay w przypadku wątpliwości może poprosić Użytkownika o przesłanie zdjęcie swojego dokumentu tożsamości wykonane w takim sposób aby jednocześnie była widoczna twarz Użytkownika oraz dokument tożsamości (tzw. selfie) lub o rejestrowane połączenie się z Użytkownikiem za pomocą komunikatora video (np. skype).
 3. W celu potwierdzenia adresu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz, itd.), umowy z instytucją zaufania publicznego lub pisma urzędowego na którym widnieją dane adresowe Użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem, a także data sporządzenia (nie starsza niż 6 miesięcy).
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz regulacjami Rozdziału 373 Aktu p-ko praniu brudnych pieniędzy z dnia 23 września 1994 roku (CAP. 373).
 5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub przepisy prawne upoważniający do przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne niemniej niezbędne do świadczenia Usług.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo do wzglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa, i może zostać zrealizowane z poziomu panelu Użytkownika.
 9. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 8 o ile wynika to z przepisów prawa, informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania lub jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 10. Administrator ma prawo do podjęcia wszelkich działań zwiększających bezpieczeństwo świadczonych przez Administratora Usług.

V. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik na prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych na swoim Koncie.
 4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku a w szczególności jeżeli Użytkownik:

  • a. nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, lub
  • b. naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi, lub
  • c. naruszył obowiązujące przepisy prawa,

  a zachowanie Danych Osobowych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i określenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika. W każdym przypadku odmowy usunięcia Danych Osobowych, Administrator poinformuje Użytkownika o przyczynach takiej odmowy wraz ze wskazaniem podstawy prawnej takiej odmowy.

 5. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego.
 6. Podstawą przetwarzania danych są, w szczególności, obowiązujące regulaminy i przepisy prawa oraz zgoda, jeśli została przez Uzytkownika udzielona.
 7. Na podstawie przetwarzanych Danych Osobowych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, a także nie będą one służyć do profilowania.
 8. Dane Osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi.
 9. Kontakt z Administratorem danych: [email protected]

VI. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BitBay.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z BitBay reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z polików cookie wykorzystywane w statystykach.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

VII. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych Usług hostingowych, a także w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami czy na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,HTTPS
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika,
  • informacje o adresie IP.
 3. Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Administrator nie łączy tychże danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, gdyż są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VIII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Informacja o zarządzaniu ustawieniami cookies w danej przeglądarce internetowej można znaleźć na stronie internetowej jej wydawcy.

IX. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji za pośrednictwem adresu: [email protected]

X. Zmiany w Polityce Prywatności z dniem 09.08.2018

Z dniem 09 sierpnia 2018 roku zmieniliśmy Politykę Prywatności. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono w poniższym pliku.

Pobierz Politykę Prywatności z zaznaczonymi zmianami