Archiwalny Regulamin - BitBay Estonia

Uwaga, regulamin archiwalny

Niniejszy regulamin, był ważny do 22.04.2020r. Nowy regulamin jest dostępny tutaj.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez BB Trade Estonia OÜ z siedzibą: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, Estonia, wpisana rejestrze spółek pod numerem 14814864 (dalej: „BitBay”), w ramach serwisu bitbay.net oraz subdomen (dalej: „Serwis") jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. System teleinformatyczny BitBay obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 3. W systemie gromadzone są dane osobowe użytkowników a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
 4. Świadczenie przez BitBay usług drogą elektroniczną polega na zapewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu zawierania przez nich transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługa”). BitBay nie prowadzi gry na kursach Serwisu – nie jest Animatorem rynku (market makerem). Kursy poszczególnych kryptowalut w Serwisie wynikają z transakcji zawieranych przez Użytkowników bez ingerencji BitBay.
 5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych),
  • innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).
 6. BitBay informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez bitbay.net do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Serwisu w zakładce „Polityka Prywatności”.
 7. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się na stronie Serwisu w zakładce „Tabela Opłat i Prowizji”.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zarejestruj” w procesie rejestracji konta w Serwisie (dalej: „Rejestracja konta”).
 9. Rejestracja konta w Serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 10. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:
  • znane jest mu ryzyko inwestowania w kryptowaluty i jest świadomy, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych w wyniku zmian w kursach kryptowalut;
  • jest świadomy, iż podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia Konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika; za wyżej opisane zdarzenia wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do BitBay.

§ 2 Rodzaje i zakres usługi objętej regulaminem

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies. BitBay zastrzega, iż korzystanie z nieaktualnej przeglądarki internetowej może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. BitBay aktualizując Serwis w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, przekaże taką informację Użytkownikowi za pośrednictwem e-maila na adres zapisany w Serwisie lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu Serwisu. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu, chyba że skutkuje ona niemożliwością świadczenia usługi przez BitBay na rzecz Użytkownika.
 4. BitBay zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, jeżeli jest to wymagane dla stabilności działania Serwisu. BitBay dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić Użytkowników podając datę oraz godzinę przerwy technicznej.
 5. BitBay zastrzega możliwość ograniczenia dostępu do wybranych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu z uwagi na przepisy prawne obowiązujące na danym terytorium lub wobec poszczególnych Użytkowników.
 6. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę bitbay.net. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które BitBay nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Serwis korzysta z technologii oprogramowania w dostępnej architekturze client-server. Klient danej kryptowaluty jest opensource-ową multiplatformową aplikacją komunikującą się z daną siecią poprzez sieć Internet. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie klienta danej kryptowaluty.
 8. Moment uwidocznienia transakcji w saldzie Konta Użytkownika jest momentem zawarcia między Użytkownikami umowy sprzedaży kryptowaluty. Każdorazowa cena wskazana w ofercie kupna albo sprzedaży kryptowaluty jest ceną pochodzącą od Użytkownika, a decyzja o wprowadzeniu do Serwisu oferty zawarcia transakcji stanowi wyłącznie przejaw woli użytkownika Serwisu. Serwis nie gwarantuje i nigdy nie gwarantował zysku na zmianie różnicy kursowej kryptowaluty.
 9. BitBay nie gwarantuje, iż spis ofert zakupu lub sprzedaży kryptowalut (orderbook) wyświetlany w oknie przeglądarki internetowej Użytkownika odzwierciedla przez cały czas jego realne pozycje i wartości. Na wyświetlanie aktualnego kursy czy wartości ofert zakupu lub sprzedaży ma wpływ m.in. wydajność przeglądarki, a także szybkość i stabilność Internetu.
 10. Użytkownik może zasilać Konto Użytkownika metodami wymienionymi na stronie Serwisu w zakładce „Metody Płatności” oraz w instrukcjach udostępnionych w Serwisie. Z zastrzeżeniem, iż w celu zasilenia Konta Użytkownika za pośrednictwem przelewu bankowego należy podać prawidłowy tytułu przelewu dla każdej z walut FIAT.
 11. Zasilenia Konta Użytkownika dokonywane przelewem bankowym z rachunku bankowego nie należącego do Użytkownika zostaną zwrócone w terminie do 30 dni na koszt i ryzyko nadawcy na rachunek bankowy, z którego zostały pierwotnie przesłane. W przypadku braku możliwości identyfikacji nadawcy zwrot nastąpi na rachunek Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora, za pośrednictwem, którego zostały przesłane. Z odesłanych środków zostanie potrącona kwota odpowiadająca kosztom wykonania zwrotu. Jeżeli kwota przeznaczona do zwrotu będzie niższa niż kwoty minimalne wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji podanej w Serwisie, wówczas zostanie ona potrącona tytułem kosztów manipulacyjnych.
 12. Konto Użytkownika nie zostanie uznane kryptowalutą w przypadku:
  • a. braku podania lub podania nieprawidłowych danych identyfikujących Użytkownika (np. id, tag) w trakcie transferu, w przypadku, gdy podanie tych danych jest wymagane przez Serwis dla danej kryptowaluty;
  • b. zasilenia Konta Użytkownika na adres portfela udostępniony w Serwisie dla wpłat innej kryptowaluty.
 13. W przypadkach wskazanych w ust. 12 powyżej Użytkownik może zwrócić się mailowo na adres [email protected] z prośbą o odzyskanie wpłaty kryptowaluty załączając do zgłoszenia dokumenty identyfikujące wpłatę. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji mailowej BitBay poinformuje Użytkownika o spodziewanym czasie i opłacie z tytułu odzyskania kryptowaluty. Opłata nie przekroczy kosztów własnych BitBay związanych z odzyskaniem kryptowaluty.
 14. W przypadku wskazanym w ust. 12a na żądanie Użytkownika BitBay zaksięguje lub zwróci Kryptowalutę w terminie nie przekraczającym 60 dni. Opłata w tym przypadku nie przekroczy 200 zł lub równowartości tej kwoty w danej kryptowalucie w dniu naliczenia opłaty.
 15. W przypadku wskazanym w ust. 12b na żądanie Użytkownika BitBay dołoży starań w celu jak najszybszego zaksięgowania lub zwroty wpłaconej kryptowaluty z zastrzeżeniem, iż odzyskanie kryptowaluty może okazać się niemożliwe, o czym BitBay poinformuje Użytkownika. W przypadku braku możliwości odzyskania kryptowaluty opłata nie zostanie pobrana.
 16. Zlecając wypłatę środków za pośrednictwem przelewu bankowego Użytkownik ma obowiązek wskazać jako odbiorcę swój rachunek bankowy, z którego wcześniej dokonał jakiekolwiek zasilenia Konta Użytkownika.
 17. Wszelkie przelewy wymagają podania imienia i nazwiska, numeru konta oraz adresu posiadacza rachunku jak również tytułu przelewu, a w przypadku przelewów międzynarodowych numeru SWIFT. Brak spełnienia powyższego wymogu może skutkować brakiem realizacji danego przelewu.
 18. Przelewy przychodzące w walutach FIAT są aktualizowane niezwłocznie zgodnie z sesjami banku obsługującego BitBay, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy („Dni robocze”).
 19. Wypłaty realizowane w walutach FIAT są zlecane do realizacji w ciągu 2 (dwóch) Dni roboczych.
 20. Wartość pojedynczej transakcji (ASK) i (BID) minimalna wartość wymiany określona w Tabeli Opłat i Prowizji podanej w Serwisie. Transakcje o niżej wartości mogą zostać nie zrealizowane.
 21. Opłata za świadczoną Usługę (korzystanie z Serwisu) pobierana jest automatycznie z Konta Użytkownika w chwili rejestracji danej transakcji.
 22. Kryptowaluta nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 23. Środki pieniężne, wyrażone w walutach FIAT, wpłacane przez Użytkowników na poczet zawieranych transakcji pozostają w wyłącznej dyspozycji Użytkownika.

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Wykorzystywanie rachunków bankowych BitBay służących do zasilania Kont Użytkowników, w celach związanych z działalnością gospodarczą Użytkownika, jak również wskazywanie osobom trzecim tegoż rachunku jako rachunku Użytkownika służącego do prowadzenia rozliczeń jest zabronione.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:
  • korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami;
  • korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa BitBay lub osób trzecich;
  • dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego BitBay danych:
  • a. powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego BitBay lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi;
  • b. naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra BitBay lub osób trzecich lub dobre obyczaje.
 5. BitBay może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw BitBay lub osób trzecich lub dobrych obyczajów. Niezależnie od powyższego BitBay ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi lub rozwiązać umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdyby dalsze świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika było sprzeczne z prawem.
 6. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych z systemu teleinformatycznego BitBay wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że:
  • przepisy prawa stanową inaczej lub
  • usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitBay nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.
 7. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.
 8. BitBay uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego BitBay w przypadku:
  • otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej BitBay niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.
 10. W celu zabezpieczenia zgromadzonych środków pieniężnych jak i kryptowalut na kontach Użytkowników BitBay korzysta z zabezpieczeń opisanych w Serwisie w zakładce „Bezpieczeństwo”.
 11. W celu prawidłowej weryfikacji Użytkownika i analizy mającej na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, BitBay ma prawo korzystać z otwartych źródeł dostępnych w Internecie lub analizy metadanych.
 12. BitBay przestrzega europejskiego i krajowego prawa dotyczącego AML/CFT to jest regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez BitBay oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.
 13. BitBay prowadzi rejestr transakcji o wartości 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu BitBay, a także transakcji, które są ze sobą powiązane i których suma w okresie roku obrotowego przekracza 15.000,00 EUR lub równowartość tej kwoty liczoną w dniu dokonania każdej z ww. transakcji.
 14. W przypadku skierowania do BitBay przez jakikolwiek organ państwowy członka Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Estonia, jakiegokolwiek postanowienia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub kryptowalut Użytkownika, Konto Użytkownika zostanie zawieszone, a zgromadzone na nim środki zostaną przekazane na wspomniany wcześniej rachunek lub ich wypłata zostanie zablokowana do czasu wydania nowego postanowienia albo orzeczenia Sądu lub innego organu państwowego ostatecznie rozstrzygającego losy zablokowanych środków. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki BitBay na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku BitBay powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania, o ile takie powiadomienie nie będzie stanowiło naruszenia prawa. BitBay na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom posiadane dane Użytkownika.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązania umowy

 1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, unikalnej nazwy Konta Użytkownika a także nr PIN Użytkownika.
 3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto Użytkownika). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika w Serwisie.
 4. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta Użytkownika konieczne jest przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika poprzez:
  • w przypadku Użytkownika będącego konsumentem: podanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika, a także jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku Użytkowników będących obcokrajowcami nieposiadającymi nr PESEL należy podać odpowiednik tego nr (albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu nr PESEL).
  • w przypadku Użytkownika instytucjonalnego: przesłanie skanu odpisu z Rejestru Handlowego podmiotu, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, skanu potwierdzenia nadania nr NIP oraz nadania nr REGON – o ile dany nr nie został uwidoczniony w odpisie z Rejestru Handlowego, a także o podanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika, jego imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu zamieszkania, informacji o rezydenturze podatkowej, kraju urodzenia, informacji o rezydenturze podatkowej i zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym, nr telefonu, daty urodzenia oraz numeru PESEL. W przypadku osób reprezentujących Użytkowników będących obcokrajowcami nieposiadającymi nr PESEL należy podać odpowiednik tego nr (albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu nr PESEL). Użytkownik jest zobligowany również do podania powyższych informacji dotyczących wszystkich beneficjentów rzeczywistych Użytkownika aż do wskazania osób fizycznych.
 5. Ponadto w celu weryfikacji Użytkownik musi przedstawić pracownikowi BitBay dokument stwierdzający tożsamość poprzez przesłanie go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png poprzez formularz w Serwisie. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie musza być wyraźnie, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadne z danych nie może być zasłonięte. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej (np. zamalowaniem jakiegoś elementu przy użyciu programu graficznego). BitBay może poprosić Użytkownika o przesłanie zdjęcie swojego dokumentu tożsamości wykonane w takim sposób, aby jednocześnie była widoczna twarz Użytkownika oraz dokument tożsamości (tzw. selfie), ewentualnie o kontakt telefoniczny lub połączenie się Użytkownikiem za pomocą komunikatora video (np. skype).
 6. Potwierdzenie adresu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz, itd.), umowy z instytucją zaufania publicznego, pisma urzędowego lub potwierdzenia przelewu pochodzącego od instytucji finansowej na którym widnieją dane adresowe Użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem, a także data sporządzenia (nie starsza niż 6 miesięcy).
 7. Realizacja Usługi następuje poprzez Serwis umieszczony pod domeną: bitbay.net oraz subdomenami.
 8. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  • na żądanie Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym,
  • przez BitBay, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 9. Warunkiem niezbędnym do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Użytkownika jest doprowadzenie przez Użytkownika do sald 0 (zerowych) na każdym z portfeli Użytkownika dostępnych w Serwisie.
 10. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie Konta Użytkownika rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej. BitBay zastrzega, iż po rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazanych.
 11. Dopuszcza się zmianę podmiotu świadczącego Usługę na inny podmiot powiązany z BitBay w celu zapewnienia dalszego świadczenia Usługi w sposób zgodny z Regulaminem. Zmiana podmiotu świadczącego Usługę nastąpi w sposób zgodny z przepisami prawa. Warunki świadczenia Usługi – w związku ze zmianą tego podmiotu - nie mogą ulec zmianie na mniej korzystne dla Użytkowników. W przypadku, o którym mowa z niniejszym ustępie dotychczasowy podmiot świadczący Usługę przestaje być stroną Umowy z Użytkownikiem i zaprzestaje świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
 12. Niezależnie od trybu rozwiązania umowy Użytkownik może dokonać wypłaty wszystkich środków w walucie FIAT i Kryptowalutach zapisanych na portfelach Użytkownika dostępnych w Serwisie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez BitBay, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone w Serwisie w zakładce „Polityka prywatności” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prawidłowego wykonania Umowy.
 3. Administrator może wskazać inny cel przetwarzania, jednak w takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody Użytkownika na przetwarzanie (zgodnie z zapisami art. 7 Rozporządzenia) oraz wypełnienie w stosunku do użytkownika obowiązku informacyjnego (zgodnego z art. 11 ww. Rozporządzenia).
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich zmiany lub uzupełnienia.
 5. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych użytkowników serwisu.
 6. Przekazanie danych innym podmiotom, może nastąpić jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub na podstawie przepisów prawa, lub na żądanie odpowiednich organów administracyjnych, które Administrator ma obowiązek wykonać, lub w celach niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności BitBay, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. BitBay ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 4. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.
 5. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za:
  • usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego BitBay przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą BitBay,
  • następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,
  • skutki przeprowadzonych transakcji na Koncie Użytkownika, jeżeli zostały zlecone lub dokonane przy zachowaniu procedury logowania się na przedmiotowe Konto Użytkownika przy użyciu loginu i hasła Użytkownika,
  • skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu,
  • opóźnieniach przy wyświetlaniu Serwisu na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery BitBay lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,
  • czas rejestracji transakcji przy obciążaniu portfeli poszczególnych Kryptowalut.
  • błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków - w przypadku konieczności anulowania operacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi,
  • straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu w czasie przerwy technicznej,
  • straty finansowe Użytkowników wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych,
  • za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu,
  • odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

§ 7 Własność intelektualna

 1. BitBay przysługują prawa do utworów, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone przez BitBay nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  • pisemnej przesłanej na adres: BB Trade OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415 Estonia; albo
  • elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected];
 3. Reklamacja powinna zawierać:

  • nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie;
  • przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację;
  • proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia BitBay zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, BitBay może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas przewidywany do rozpatrzenia reklamacji przez dany podmiot, o czym zostanie poinformowany Użytkownik wraz ze wskazaniem danych podmiotu świadczącego daną usługę.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez BitBay w ramach reklamacji. Postanowienia ust. 2,3 oraz 4 niniejszego § stosuje się odpowiednio.

§ 9 Procedury bezpieczeństwa transakcji

 1. W przypadku powzięcia przez BitBay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub kryptowaluty będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitBay zastrzega prawo do zablokowania danej transakcji lub Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez BitBay. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości (np. poprzez ponowną weryfikację Użytkownika) lub uzyskania stosownego postanowienia odpowiedniego organu BitBay ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.
 2. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, iż dane Użytkownika w Serwisie są niepełne, nieprawidłowe lub nieaktualne BitBay ma prawo żądać od Użytkownika poddania się ponownej procedurze weryfikacji, opisanej w §4 Regulaminu lub przesłania dodatkowych dokumentów uzasadnionych okolicznościami zdarzenia.
 3. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na ewentualne dokonanie przez BitBay ponownej weryfikacji Użytkownika, o której mowa w ust. 2.
 4. W przypadku wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych lub kryptowaluty będących przedmiotem transakcji nie zostaną usunięte, ponowne przeprowadzenie procedury weryfikacji Użytkownika nie doprowadzi do ustalenia tożsamości Użytkownika albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania transakcji nie jest obarczone wadą, BitBay odmówi przeprowadzenia transakcji.
 5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 doszło do przyjęcia przez BitBay jakichkolwiek środków pieniężnych lub kryptowaluty, BitBay może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub kryptowaluty, na zablokowanym Koncie Użytkownika, na rachunku depozytowym BitBay lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 6. Na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, BitBay może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub kryptowaluty, na zablokowanym Koncie Użytkownika, na rachunku depozytowym BitBay lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.
 7. W przypadku, gdy BitBay w sposób niebudzący wątpliwości sama ustali kto jest właścicielem środków pieniężnych lub kryptowaluty, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.
 8. W przypadku zawieszenia lub zablokowania transakcji BitBay poinformuje niezwłocznie o tym fakcie strony transakcji.
 9. Późniejsza realizacja transakcji po jej uprzednim zawieszeniu lub zablokowaniu Konta, albo zwrot środków po zawieszeniu lub zablokowaniu transakcji, w związku z działaniami wynikającymi z naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub działaniami BitBay w oparciu o postanowienia Regulaminu (np. konieczność przeprowadzenia procedury ponownej weryfikacji Użytkownika) nie upoważnia Użytkownika do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec BitBay z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
 10. Procedury wskazane w §9 mają zastosowanie także w sytuacji, gdy Użytkownik realizuje transakcje na rzecz osób trzecich. W takim przypadku weryfikacja Użytkownika, poza procedurą opisaną w ust. 2 może polegać w szczególności na żądaniu od Użytkownika wskazania danych umożliwiających pełną weryfikację osób trzecich na rzecz których dokonywane są transakcje zgodnie z postanowieniami ust.2 niniejszego paragrafu oraz wykazanie umocowania do przeprowadzania transakcji na rzecz tych osób.
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. powyższym postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 12. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, BitBay przekaże organom, o którym mowa w ust. 1 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Użytkownika, zarówno wskazane przez samego Użytkownika, pozyskane w procedurze weryfikacji, o której mowa w ust. 2, jak też inne informacje na temat aktywności Użytkownika w Serwisie.

§ 10 Zmiany Regulaminu

 1. BitBay jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BitBay. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail przypisany do jego Konta Użytkownika.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym BitBay, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 3. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji lub Metod Płatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 11 Prawo właściwe

 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a BitBay, której przedmiotem są usługi świadczone przez BitBay w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo Republiki Estońskiej.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BitBay będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.