Archiwalny Regulamin Programu Partnerskiego

Uwaga, regulamin archiwalny

Niniejszy regulamin, był ważny do 07.06.2020r. Nowy regulamin jest dostępny tutaj.

Wstęp

Niniejsza umowa zawiera wszystkie warunki między Bitbay.net oraz osobami lub organizacjami ("Uczestnik Programu") uczestniczącymi w Programie Partnerskim Bitbay.net ( "Program"). "Klient" oznacza osobę lub podmiot, który skorzysta z linku polecającego do Bitbay.net i otworzy nowe konto na Bitbay.net.

§ 1 Przystąpienie do programu

Celem przystąpienia do Programu, należy wypełnić formularz na stronie Bitbay.net, w zakładce „Program Partnerski”. Bitbay.net rozpatrzy aplikację i powiadomi Użytkownika, jeżeli z jakichś względów nie może ona zostać rozpatrzona pozytywnie, w przeciągu trzech dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia. Bitbay.net zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Programie Użytkowników zamierzających promować Bitbay.net na nieodpowiednich stronach. Nieodpowiednie strony uwzględniają takie, które są dedykowane dzieciom, promują treści pornograficzne i przemoc, są dyskryminujące pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej bądź wieku; promują działalność prawnie zabronioną lub naruszają prawa własności intelektualnej. Aplikację raz odrzuconą, można ponowić. Jeśli strona zostanie zaakceptowana i później pojawią się na niej treści niedozwolone, Bitbay.net zastrzega sobie prawo do wyłączenia Programu Partnerskiego danemu Użytkownikowi.

§ 2 Prawa i obowiązki właściciela Programu Partnerskiego

1. Bitbay.net udostępnia linki referencyjne i banery. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Uczestnik Programu może umieszczać linki i banery w dowolnych miejscach na swoich stronach.

2. Bitbay.net będzie rejestrował Klientów Uczestnika Programu i śledził ich aktywność na giełdzie. Zakładając konto na Bitbay.net, Klient wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązującego Regulaminu. Bitbay.net zastrzega sobie prawo do odmówienia założenia bądź zamknięcia konta użytkownika, jeśli będzie to konieczne.

3. Bitbay.net będzie śledził aktywność giełdową Klientów – informacje te będą się wyświetlać w panelu Uczestnika Programu, w zakładce „Program Partnerski”.

4. Bitbay.net może zmienić dowolny zapis niniejszej Umowy, jednocześnie powiadamiając Uczestnika drogą mailową bądź umieszczając powiadomienie na swojej stronie internetowej. Zmiany mogą obejmować, na przykład, stawki prowizji, procedury płatności, zasady Programu. Jeśli którakolwiek z naniesionych zmian jest nie do przyjęcia dla Uczestnika, ma on prawo odstąpienia od Programu w dowolnym momencie. Pozostanie w Programie oznacza akceptację zmian.

§ 3 Prawa i obowiązki Uczestnika programu

Uczestnik Programu będzie aktywnie i efektywnie promował Bitbay.net w celu maksymalizowania zysków własnych i Bitbay.net. Uczestnik użyje jedynie takich środków, które nie naruszają obowiązującego prawa i będą pozytywnie wpływać na wizerunek firmy. Bitbay.net nie będzie przyznawał prowizji Uczestnikom z niepoprawną bądź niekompletną informacją w linku referencyjnym. Banery i linki nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach email (Spam), nieautoryzowanych postach, czatach lub poprzez użycie botów. Wyniki osiągane w sposób nielegalny nie będą podlegały naliczaniu prowizji. Uczestnik ponosi wszelkie koszty wynikające z promowania Bitbay.net swoim Klientom. Uczestnik nie będzie tworzył, publikował, rozpowszechniał żadne pisemne materiałów odnoszących się do Bitbay.net bez uprzedniego ich przedłożenia Bitbay.net i uzyskania autoryzacji. Uczestnik zobowiązuje się z pełni współpracować z Bitbay.net w zakresie użytkowania i utrzymywania linków i innych środków promocji udostępnionych przez Bitbay.net. Ponadto, Uczestnik zgadza się: Używać pełnego kodu na banerach, linkach i innych narzędziach promocji (włączając w to kody śledzenia) oraz nie modyfikować ani nie usuwać żadnej jego części; Aktualizować materiały zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Bitbay.net oraz umieszczać je w odpowiednich i widocznych sekcjach na swoich stronach.

§ 4 Prowizje

Prowizją wyjściową, jaką Bitbay.net będzie płacił Uczestnikowi jest 20% od dochodu netto generowanego przez Klientów poleconych przez Uczestnika – stawka ta może zwiększyć się po indywidualnych ustaleniach z Bitbay.net.

§ 5 Wypłaty prowizji

Płatności będą dokonywane na konto Uczestnika na Bitbay.net. Płatności będą dokonywane w walucie, w której przyznano prowizję. Minimum dla wypłat jest zgodne z Tabelą opłat i prowizji. Uczestnik nie otworzy więcej niż jednego konta z Programem Referencyjnym bez pisemnej zgody Bitbay.net, nie będzie też zarabiał prowizji z działalności własnego konta. Uczestnik jest uprawniony do dożywotniego pobierania prowizji od wszystkich transakcji poleconego przez siebie Klienta na Bitbay.net, póki pozostaje aktywnym Uczestnikiem Programu. Aktywny Uczestnik oznacza osobę aktywnie promującą Bitbay.net na miarę swoich możliwości. Jeśli konto Klienta poleconego przez Uczestnika zostanie zablokowane a Bitbay.net będzie zobowiązany zwrócić zdeponowane środki, Bitbay.net nie będzie zobowiązany do płacenia Uczestnikowi z tytułu dochodów generowanych przez zablokowanego Klienta. Jeśli Klient podlega postępowaniu wyjaśniającemu, Bitbay.net może wstrzymać płatności profitów generowanych przez Klienta do czasu zakończenia postępowania.

§ 6 Zasady i rozwiązanie Umowy

Obowiązywanie Umowy zaczyna się pisemnym potwierdzeniem przyjęcia w poczet Uczestników Programu. Zarówno Bitbay.net, jak i Uczestnik, mogą w dowolnym momencie odstąpić od Umowy. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli Uczestnik nie wykazuje aktywności w Programie. Bitbay.net ma prawo zakończenia Umowy bez uprzedniego powiadomienia, jeśli Uczestnik łamie którekolwiek z postanowień Umowy. W momencie rozwiązania Umowy: Wszystkie prawa i upoważnienia przyznane Uczestnikowi na mocy Umowy stają się nieważne. Uczestnik musi usunąć wszelkie linki i banery referencyjne Bitbay.net. Uczestnik jest uprawniony do niewypłaconych prowizji sprzed zakończenia Umowy, nie jest jednak uprawniony do żadnych prowizji po jej zakończeniu. Jeśli Uczestnik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, Bitbay.net nie ma obowiązku wypłacać mu żadnych prowizji. Bitbay.net może czasowo wstrzymać płatności w celu upewnienia się, że Uczestnikowi zostanie wypłacona należna kwota. Jeśli Bitbay.net zezwala na dalszą działalność na giełdzie Klientów poleconych przez Uczestnika, z którym Umowa została rozwiązana, nie oznacza to jej wznowienia. Uczestnik zwróci Bitbay.net wszelkie poufne informacje oraz ich kopie. Uczestnik zaprzestanie posługiwania się jakimikolwiek materiałami związanymi z Bitbay.net. Uczestnik i Bitbay.net będą zwolnieni od wszelkich zobowiązań wobec siebie nawzajem od momentu rozwiązania Umowy, prócz tych, których natura wykracza poza ramy Umowy. Zerwanie Umowy nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za naruszenia postanowień Umowy sprzed jej zakończenia. Bitbay.net ma prawo zakończyć Umowę, jeśli na stronie, na której jest promowany, pojawią się nieodpowiednie treści. Uwzględnia to strony przeznaczone dla dzieci, promujące treści pornograficzne i przemoc, szerzące dyskryminację opartą o rasę, płeć, wyznanie, narodowość, orientację seksualną lub wiek; promujące nielegalną działalność lub naruszające prawa własności intelektualnej. Bitbay.net zastrzega sobie prawo do zamknięcia i konfiskaty dochodów konta pochodzących z nielegalnej działalności, jak również konta nieaktywnego przez trzy kolejne miesiące.

§ 7 Polityka i poufność

W czasie obowiązywania Umowy, Uczestnikowi mogą zostać powierzone poufne dane dotyczące działalności Bitbay.net. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nieużytkowania Poufnych Informacji w sposób nieautoryzowany bez pisemnej zgody Bitbay.net. Zapis ten nie traci żywotności po zakończeniu Umowy. Spamowanie jest działalnością nielegalną i będzie podlegało odpowiednim sankcjom.

§ 8 Relacje wzajemne stron

Bitbay.net i Uczestnik stanowią niezależne Strony i żaden z zapisów tej Umowy nie ustanawia między nimi relacji partnerstwa, franczyzy, przedstawicielstwa ani stosunku pracy. Uczestnik nie ma uprawnień do czynienia ani przyjmowania żadnych propozycji w imieniu Bitbay.net.

§ 9 Gwarancje

Bitbay.net nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu Partnerskiego, nie gwarantuje też, że eksploatacja strony będzie niezakłócona i wolna od błędów, nie ponosi też odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw lub błędów.

§ 10 Obowiązujące prawo

Wszystkie spory dotyczące niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Katowicach. Zgłaszając aplikację do Programu, Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszej Umowy. W razie pytań, prosimy o kontakt z [email protected]