Klauzula Informacyjna - Program Partnerski

Klauzula Informacyjna

 1. W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “RODO”) oraz estońskiej ustawy z dnia 12 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych, przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, zarejestrowana w Rejestrze Spółek pod numerem 14814864 (zwana dalej jako ”Administrator”).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i wzięcia udziału w Programie Partnerskim. W przypadku niepodania niżej wskazanych danych osobowych, umowa nie zostanie zawarta/zrealizowana. Podanie danych osobowych przez Uczestnika programu jest wymogiem umownym.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników Programu: imiona, nazwiska, adres e-mail, login, nazwę, obywatelstwo, rezydentura, nr telefonu, datę urodzenia, płeć, wizerunek (utrwalony na zdjęciu lub wideonagraniu albo wizerunek linkowany poprzez usługi z narzędziem podmiotu trzeciego m. in. Facebook, Google czy Weibo), adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), informację o celu założenia konta w serwisie, szczegóły zamówień (wydana kwota, data, czas, wykorzystane vouchery lub oferty), informacje o stronie internetowej uczestnika, link polecający, liczbę zaproszonych użytkowników wraz z ich loginami i informacją o pobranych prowizjach od transakcji na giełdzie, informacje o przychodach z programu partnerskiego uczestnika, datę rejestracji.
  • Dodatkowo, w przypadku użytkowników firmowych będą przetwarzane dane osobowe takie dane, jak: forma prowadzonej działalności, nazwa spółki/firmy, NIP, numer KRS lub rejestru handlowego, REGON, kraj prowadzenia działalności, data założenia, firmowa strona internetowa, informacje o członkach zarządu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
  • a) wymogi kontraktowe – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie Partnerskim Administratora;
  • b) wypełnianie obowiązku prawnego przez Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO - obsługa procesu reklamacyjnego, przechowywanie dokumentów księgowych przez czas określony przepisami prawa;
  • c) uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający, w szczególności na: zarządzaniu relacjami z Klientami i innymi formami marketingu, poprawie jakości usług oraz ich dostosowaniu do potrzeb użytkowników, zwiększeniu efektywności strony internetowej i usług, zapobieganiu oszustwom, nadużywaniu firmowych systemów informatycznych lub praniu pieniędzy, bezpieczeństwu fizycznym, informatycznym i sieciowym, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, wysyłce newslettera, marketing produktów własnych Administratora.
 5. W pewnych okolicznościach Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, otrzymania kopii danych, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony praw przed sądem przeciwko decyzji organu nadzorczego, jak i dochodzenia swoich praw przed sądem z pominięciem postępowania skargowego przed organem nadzorczym.
 6. W celu skorzystania z praw opisanych powyżej albo zadania pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, proszę się z nami skontaktować poprzez:
  • e-mail: [email protected]
  • list polecony: BB Trade Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia.
 7. Ze względów bezpieczeństwa możemy wymagać zachowania formy pisemnej żądań. Możemy również odmówić realizacji żądań, jeśli mamy racjonalne podstawy, by przypuszczać, że są one nieuczciwe, niemożliwe do zrealizowania albo mogą zagrażać prywatności innych.
 8. Jeśli Uczestnik Programu uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych, 39 Tatari, 10134 Tallinn, Estonia.
 9. Ponadto, podane dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • niezbędny do wykonania umowy – uczestnictwa w Programie Partnerskim,
  • do czasu pełnego rozliczenia umowy,
  • do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, zwłaszcza obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 11. Dane osobowe Uczestnika Programu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Administrator może przekazywać dane osobowe Uczestników Programu w celu ich przetwarzania stronom trzecim wskazanym poniżej:
  • partnerom biznesowym, bankom, operatorom płatności, jest to niezbędne w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w szczególności w celu realizacji naszych stosunków umownych z takimi podmiotami trzecimi, obsługi i zapewnienia odpowiednich świadczeń, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i wymogów dotyczących bezpieczeństwa, komunikowania się z Państwem i osobami trzecimi, przestrzegania obowiązków finansowych przez Administratora Danych oraz odpowiadania na wnioski i żądania prawne;
  • podmiotom przetwarzającym Administrator może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być szczególności takie podmioty, jak: firmy świadczące usługi informatyczne, firmy audytorskie, biura rachunkowe, podmioty świadczące outsourcing pracowników, podmioty oferujące oprogramowanie do obsługi klienta, podmioty świadczący usługi poczty internetowej (Google Inc.), usługi hostingowe serwerów.
 13. Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osób zainteresowanych i użytkowników oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.
 14. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione spółkom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem tj. - taXsaprent sp. z o. o., Orion Software sp. z o. o., Expofer service house s. r. o, ICEO sp. z o. o., Pinewood Holdings Limited, BITBAYPAY AS. w zakresie niezbędnym do współpracy biznesowej podmiotów i realizacji zobowiązań umownych.