Polityka Odzyskiwania Kryptowalut i Tokenów

§1 Uwagi wstępne

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki odzyskiwania tokenów (dalej zwanej: Polityką) użyte zostały definicje zaczerpnięte z Regulaminu zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez BB Trade Estonia OÜ, dostępnego pod adresem https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia.
 2. Niniejsza Polityka określa procedury stosowane przez giełdę walut cyfrowych BitBay w przypadku odzyskiwania tokenów w depozycie cross-chain oraz delistingu kryptowalut.

§2 Procedura odzyskiwania kryptowalut i tokenów w depozycie cross-chain

Odzyskiwanie kryptowalut i tokenów w depozycie cross-chain jest bardzo złożoną, ręczną procedurą, co za tym idzie, Bitbay nie może zagwarantować pomyślnego wyniku tego procesu. Nie wszystkie depozyty są możliwe do odzyskania. Ponadto przy każdym odzyskiwaniu występują różne poziomy trudności, czasu i ryzyka bezpieczeństwa, w zależności od waluty, która została błędnie przesłana.

Bitbay informuje i zachęca wszystkich Użytkowników do zachowania ostrożności przy deponowaniu kryptowalut i tokenów. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie prawidłowego transferu aktywów na konto w serwisie Bitbay.net.

 1. Konto użytkownika nie zostanie uznane kryptowalutą/tokenem w przypadku:
  • a) braku podania lub podania nieprawidłowych danych identyfikujących Użytkownika (np. id, tag, adres) w trakcie transferu, w przypadku, gdy podanie tych danych jest wymagane przez Serwis dla danej kryptowaluty,
  • b) zasilenia Konta Użytkownika na adres portfela udostępniony w Serwisie Bitbay dla wpłat innej kryptowaluty,
  • c) zasilenia Konta Użytkownika na adres portfela nieprzypisanego do konkretnego Użytkownika,
  • d) wybrania nieobsługiwanego przez Serwis standardu sieci dla zasilenia np. BEP20 zamiast ERC20.
 2. W przypadkach określonych w §2 ust. 1 Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia żądania prośby odzyskania kryptowalut/tokenów za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 3. Zgłoszenie winno zawierać:
  • a) Opis transakcji,
  • b) Identyfikator transakcji,
  • c) Data/godzina/waluta transakcji,
  • d) Dodatkową dokumentację;
 4. Bitbay dokona wstępnej oceny zgłoszenia na podstawie następujących kryteriów:
  • a) Użytkownik musi posiadać zweryfikowane konto w serwisie Bitbay.net, polegające na ukończeniu obowiązkowej procedury KYC w serwisie Bitbay.net,
  • b) roszczenie musi zostać zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie wynoszącym 90 dni od daty wpłaty,
  • c) Użytkownik musi posiadać hostowany portfel w serwisie Bitbay.net
  • d) wartość żądania przekracza równowartość 250 USD w momencie transakcji,
 5. Wszystkie powyższe kryteria muszą zostać spełnione, aby środki mogły zostać uznane za kwalifikujące się do odzyskania.
 6. Bitbay każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny zgłoszenia dotyczącego odzyskania kryptowaluty/tokenów, o której wyniku Użytkownik jest informowany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zarejestrowania zgłoszenia.
 7. Bitbay przysługuje prawo odmowy podjęcia próby odzyskania środków, niezależnie od wyżej wymienionych czynników, szczególnie w przypadku stwierdzenia podejrzanych czynności związanych z depozytem.
 8. Użytkownik składając dyspozycję zainicjowania próby odzyskania kryptowaluty/tokenów akceptuje zobowiązanie uiszczenia opłaty za odzyskanie kryptowalut i tokenów w wysokości 100 USD.
  • 8.1. W przypadku kryptowalut opłata pobierana jest BTC, według kursu na moment odzyskania.
  • 8.2. W przypadku tokenów opłata pobierana jest w ETH, według kursu na moment odzyskania.
 9. W momencie złożenia zgłoszenia odzyskiwania tokenów pełna kwota opłaty musi być dostępna w hostowanym portfelu Użytkownika w serwisie Bitbay.net
 10. Uiszczenie opłaty nie wymaga ingerencji Użytkownika, środki pobierane są poprzez obciążenie przez Bitbay Konta Użytkownika składającego dyspozycję odzyskania kryptowalut/tokenów.
 11. Obsługiwane waluty kwalifikujące się do odzyskiwania w procedurze cross-chain obejmują pary walutowe: BTC->BCC, LTC->BTC, BCC->BSV, oraz przelewy w ramach sieci ETH (ERC20). Zastrzega się, że nie ma możliwości odzyskania par walutowych: BCC ->BTC oraz USDT -> BTC. Pozostałe pary walutowe podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu.
 12. Tokeny nieobsługiwane przez Bitbay, a także - ICO’s, airdrops, blockchain fork - nie zostaną zapisane na koncie Użytkownika.
 13. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny rezultat próby odzyskania tokenów, wszelkie czynności podejmowane są na wyłączne ryzyko Użytkownika.

§3 Delisting walut

Bitbay może podjąć decyzję o usunięciu kryptowalut lub tokenów z Giełdy Bitbay. Bitbay zazwyczaj informuje Użytkowników z wyprzedzeniem o terminie planowanego usunięcia kryptowalut/tokenów lub rynku, tak aby umożliwić wypłatę zgromadzonych środków.

 1. Bitbay zastrzega sobie prawo do usunięcia kryptowalut/tokenów lub rynku z giełdy z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia, a także bez podawania przyczyny.
 2. Bitbay informuje Użytkowników o planowanym delistingu, w terminie wynoszącym przynajmniej 14 – dni, celem umożliwienia złożenia dyspozycji wypłaty delistowanych walut cyfrowych, chyba że odmienna regulacja wynika z obowiązujących przepisów prawa bądź wiążących decyzji organów.
 3. Informacja o planowanym delistingu jest wysyłana w formie wiadomości e-mail na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, a także zostaje opublikowana na stronie www.bitbay.net.
 4. Od daty całkowitego usunięcia tokenów/rynków z giełdy Bitbay, Bitbay gwarantuje Użytkownikom dodatkowy 60 – dniowy termin pozwalający na wypłatę środków.
 5. Terminy opisane w §3 ust. 1 i 4 mogą ulec skróceniu, z uwagi na nadzwyczajne, niezależne od Bitbay okoliczności, za które Bitbay nie ponosi odpowiedzialności - polegające przykładowo na uszkodzeniu blockchain. Wskutek okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym może zaistnieć niemożliwość wypłaty środków podlegających delistingowi.
 6. Po upływie terminu wskazanego w §3 ust. 3 niewypłacone środki znajdujące się na Koncie Użytkownika zostaną zdeponowane na ujemnie oprocentowanym rachunku depozytowym giełdy Bitbay, którego stopa procentowa w stosunku miesięcznym wynosi minus 20% od wartości początkowej zgromadzonego depozytu. Zastrzega się, że saldo widoczne na Koncie Użytkownika nie będzie się samoczynnie aktualizować - Użytkownik dopiero składając dyspozycję wskazaną w §3 ust. 7 otrzymuje zwrotną informację o wysokości salda.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia dyspozycji wypłaty środków zdeponowanych na ujemnie oprocentowanym rachunku depozytowym giełdy Bitbay. Dyspozycję należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni.
 8. Wyłączone zostaje prawo Użytkownika do dochodzenia ekwiwalentu delistowanej waluty w przypadku całkowitego usunięcia ekosystemu kryptowaluty/tokenu lub rynku.
 9. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wydatki poniesione przez Użytkownika w związku z zaprzestaniem obsługi tokenów/rynków
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się uzupełniająco w stosunku do dotychczas przeprowadzonych delistingów.

§4 Postanowienia końcowe

 1. BitBay jest uprawniony do zmiany Polityki i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BitBay. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Użytkownikowi zmienionej Polityki. O zmianie Polityki Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail przypisany do jego Konta Użytkownika.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym BitBay, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 3. Postanowienia niniejszej Polityki mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Polityce znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu BitBay oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Estonii.