Polityka wewnętrzna

Polityka wewnętrzna

Informacja o przyjętej przez BitBay wewnętrznej polityce dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy można zdefiniować jako wprowadzanie do obrotu gospodarczego wartości majątkowych będących korzyścią z czynu zabronionego w celu nadania im pozorów legalnego pochodzenia. Proceder ten jest ściśle związany z działalnością przestępczą, zwykle w jej najbardziej groźnym wymiarze, mającą bowiem często charakter zorganizowany.

W celu zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy, Polska, podobnie jak wiele innych krajów, wprowadziła do swoje systemu prawnego ustawę mającą na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Przepisy przedmiotowej ustawy, wraz z postanowieniami innych regulacji o charakterze międzynarodowym, których Polska jest stroną określają zasady oraz zobowiązania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu została uregulowana w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 116, poz. 1216, tekst jednolity z dnia 16 marca 2010 r., Dz.U. Nr 46, poz. 276).

Pomimo iż działalność BitBay, zgodnie z prawem polskim będącym prawem inkorporacji BitBay, nie kwalifikuje BitBay jako podmiotu do którego ww. ustawa znajduje zastosowanie jako osoby obowiązanej BitBay podjął działania mające na celu zapewnienie przejrzystości obrotu oraz zapewnienie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu Serwisu.

Polityka ta obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie rejestru transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu BitBay, których wartość przekracza równowartość 3.000,00 EUR, również w przypadku, gdy transakcja jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji;
  • przechowywanie stosownych rejestrów przez okres co najmniej 5 lat od dnia rejestracji danej transakcji;
  • stosowanie wobec użytkowników Serwisu środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji użytkownika; Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju użytkownika Serwisu, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji;
  • wprowadzenie procedury wstrzymania transakcji, blokady indywidualnych rachunków użytkowników i zamrożenia wartości majątkowych na nich zdeponowanych;
  • zapewnienie udziału pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w BitBay, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Jednocześnie informujemy iż w przypadku skierowania do BitBay przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska) jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub kryptowaluty użytkownika. Konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki BitBay na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku BitBay powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. BitBay na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane Użytkownika.

BitBay zastrzega sobie prawo do nierealizowania transakcji z podmiotami znajdującymi się na listach sankcji, prowadzonych przez stosowne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC).