Czym jest i jak wygenerować raport podatkowy?

Raport podatkowy jest wyliczeniem, które można wykorzystać do rozliczenia handlu kryptowalutami w rocznej deklaracji podatkowej lub księgowości.

Wyliczenie ma charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej czy podatkowej. Użytkownik sam musi podjąć decyzję, która z metod jest właściwa, ponieważ na użytkowniku spoczywa obowiązek prawidłowego wyliczenia i rozliczenia podatków.

Aby wygenerować raport podatkowy przejdź do zakładki "Historia" i wybierz przycisk "Raport podatkowy" widoczny w lewym górnym rogu. Następnie wybierz rachunek, z którego pobierzemy opłatę za raport w wysokości 65 PLN brutto oraz rok, za który mają być przygotowanie wyliczenia. Zaakceptuj warunki i naciśnij "OK". Raport zostanie przesłany mailowo w ciągu 48 godzin od zlecenia.

Z uwagi na brak jednoznacznych przepisów mówiących o metodzie rozliczania podatku dochodowego od handlu kryptowalutami przygotowaliśmy wyliczenia według 3 metod, zgodnych z dostępnymi obecnie interpretacjami, opisanymi poniżej.

Informacje ogólne i założenia:

Do obliczania wartości kryptowalut w PLN na dany moment zdarzenia, ustalany jest najpierw ich kurs w BTC, a następnie kurs BTC na PLN. Program operuje na uśrednionych kursach godzinowych.

Dla wszystkich metod, jeżeli waluta fiat jest inna niż PLN, to przy ustalaniu kosztu lub przychodu denominowanego w PLN, brany pod uwagę jest kurs wymiany danej waluty fiat na PLN wg tabeli kursów NBP za poprzedni dzień roboczy.

  • W przypadku metody 1) wszelkie sprzedaże nieudokumentowanych kryptowalut (tzn. nie można wskazać momentu oraz transakcji ich nabycia) rozliczane są według zasady bezkosztowej. Cały przychód ze sprzedaży takiej kryptowaluty jest liczony jako dochód.

  • Dla metod 1) i 2) obliczamy prowizje od dokonanych transakcji kupna, sprzedaży oraz zamiany kryptowalut i odejmujemy ich sumaryczną wartość, wyrażoną w PLN, od przychodów uzyskanych z w/w transakcji.

Wynik obliczeń według wybranej przez użytkownika metody, należy wprowadzić w deklaracji PIT-36 - Sekcja D. Dochody/7. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy/Pola 74 i 75.

Uwaga: Wszystkie linki jakie będą zawarte w mailu są jednorazowe.

Metoda 1 - Podatek od wymian FIAT-CRYPTO i CRYPTO-CRYPTO (barter):

Opcja a - bez dodatkowych zwolnień:

Metoda zakłada podatek dochodowy zarówno od wymian na waluty fiat jak i wymiany między kryptowalutami. Dochód wymiany krypto-krypto jest różnicą między wartością zakupu nowej waluty a kosztem pozyskania wymienianej (wartością zakupu).

Opcja b - z uwzględnieniem zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT:

Metoda zakłada podatek dochodowy zarówno od wymian na waluty fiat jak i wymiany między kryptowalutami. Dochód wymiany krypto-krypto jest różnicą między wartością zakupu nowej waluty a kosztem pozyskania wymienianej (wartością zakupu). Jeżeli wartość dokonanej w 2017 roku transakcji zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę nie przekracza 2280 PLN, to przychód z niej jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o PIT.

Metoda 2 - Podatek od wymian FIAT-CRYPTO:

Metoda zakłada podatek tylko od wymian kryptowalut z walutami fiat, czyli zakup kryptowalut za walutę fiat oraz sprzedaż kryptowalut za walutę fiat.

W tej metodzie wszystkie zakupy kryptowalut za waluty fiat liczone są sumarycznie jako koszty, z kolei wszystkie sprzedaże kryptowalut na waluty fiat są sumowane jako przychód.

Metoda 3 - Podatek od wpłat i wypłat z giełdy:

Metoda zakłada obliczanie należnego podatku biorąc pod uwagę tylko wpłaty oraz wypłaty fiat. Różnica między nimi określa dochód lub stratę.