Jak wymóg udostępnienia informacji związanych z weryfikacją AML ma się w stosunku do ustawy RODO?

W kontekście RODO w cytowanym przepisie mowa o tym że pozyskanie tych informacji oraz przetwarzanie ich przez podmioty obowiązane w celach określonych ustawą AML (estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.) jest możliwe ponieważ realizacja ustawy AML jest w interesie społecznym wspominanym w RODO.

Innymi słowy Bitbay może, a wręcz jest zobligowany do zbierania tychże informacji, aby móc działać w interesie społecznym wspomnianym w RODO.