Jakie są konsekwencje odmowy złożenia oświadczenia o źródłach przychodów?

W przypadku kiedy bez wsparcia, udziału Klienta (tj. dostarczenia odpowiedniej dokumentacji), Bitbay nie jest w stanie ustalić i potwierdzić źródła środków wpłacanych na giełdę, zgodnie z ustawą (estońska Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu z 26.10.2017r.) Bitbay nie realizuje jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, do którego jest zobowiązany. Realizacja tychże jest obowiązkiem spoczywającym na podmiocie licencjonowanym, a takim podmiotem jest Bitbay. Ustawa (estońska ustawa AML) mówi, że w przypadku kiedy podmiot nie jest w stanie zrealizować któregokolwiek ze środków bezpieczeństwa finansowego jest zobligowany do:

  • nie nawiązywania relacji biznesowej (jeśli relacja nie została nawiązana)
  • zakończenia relacji biznesowej bez okresu wypowiedzenia, w przypadku już trwającej

W przypadku, jeśli następuje zakończenie istniejącej relacji biznesowej, a klient posiada środki na koncie Bitbay, przepisy określają, że środki mogą zostać klientowi zwrócone jedynie w formie przelewu bankowego na konto w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W praktyce oznacza to konwersję posiadanych krypto do FIAT (po bieżącym kursie) i zwrot na konto bankowe (§ 42 ust. 4 oraz § 44 ust. 1 estońskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z 26.10.2017r.).