Regulamin akcji promocyjnej: "Zarabiaj z Programem Partnerskim nawet 60%"

§ 1 Podmioty zaangażowane w realizację Akcji Promocyjnej

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Zarabiaj z Programem Partnerskim nawet 60%” (dalej: „Akcja Promocyjna”) jest Pinewood Estonia OÜ z siedzibą: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 5, 11415, Estonia, wpisana w rejestrze spółek pod numerem 14814864 (dalej: „Organizator”) będącego operatorem platformy BitBay (dalej: „BitBay”).
 2. Organizator oświadcza, że Akcja Promocyjna nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® oraz Twitter®. Serwis Facebook® oraz Twitter® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszą Akcję Promocyjną. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją Promocyjną powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®, czy Twitter®. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Akcji promocyjnej w związku z jego udziałem w Akcji Promocyjnej.

§ 2 Czas trwania Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 11 lutego 2020 r. o godz. 00:00 i zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Akcji promocyjnej”).
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 1. W Akcji promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, które w momencie dokonania zgłoszenia do Akcji promocyjnej ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, skutecznie przystąpiły do Akcji Promocyjnej w sposób opisany w § 4 poniżej oraz posiadają status zweryfikowanych Użytkowników Serwisu BitBay znajdującego się pod adresem https://bitbay.net, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu BitBay, znajdującego się pod adresem: https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia, którzy jednocześnie na swoim Koncie Użytkownika aktywowali Program Partnerski (Afiliacyjny).
 2. W Akcji promocyjnej można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora.
 3. Udział w Akcji promocyjnej i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Akcji promocyjnej (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana: a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować Regulamin składając oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Akcji promocyjnej „Zarabiaj z Programem Partnerskim nawet 60%” i akceptuję jego treść; b) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Pinewood Estonia OÜ w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej „Zarabiaj z Programem Partnerskim nawet 60%”. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.
 4. Wyrażenie ww. zgód jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody na postanowienia regulaminu i brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wzięcia udziału w Akcji promocyjnej uniemożliwia wzięcie udziału w akcji promocyjnej. Wyrażenie zgód następuje przez złożenie dwóch odrębnych oświadczeń o treści wskazanej w § 4 ust. 4 lit. a) i lit b) w wiadomości e-mail wysłaną na adres: [email protected], na której opublikowany jest Regulamin Akcji promocyjnej.

§ 4 Zasady i przebieg Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna jest przeprowadzona na dedykowanej stronie internetowej pod adresem: https://bitbay.net/pl/aktualnosci/zarabiaj-z-programem-partnerskim-nawet-60 (dalej: „Strona”).
 2. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest do wysłania e-maila na adres: [email protected], za pośrednictwem którego Uczestnik spełni warunki określone w ust 3 lit. a – d poniżej.
 3. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej Uczestnik powinien w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej: a) zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę o której mowa w § 3 ust 3 pkt a Regulaminu; b) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z Akcją promocyjną swoich danych osobowych, o której mowa w § 3 ust 3 pkt b Regulaminu; c) stworzyć oraz przesłać w drodze ww. wiadomości e-mail ze skrzynki przypisanej do swojego konta BitBay aktywnego linku z opublikowanym postem w mediach społecznościowych (Post) lub artykułem na blogu lub wideo na Stronie lub na kanale YouTube (Materiały). Opublikowany materiał konkursowy powinien być publiczny, napisany w języku polskim i mieć formę poradnika wyjaśniającego, jak korzystać z giełdy BitBay lub jak korzystać z programu partnerskiego giełdy BitBay. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że Materiały nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. d) Podać swoje dane osobowe potrzebne do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków podatkowych tj imię, nazwisko i adres zamieszkania.
 4. Uczestnicy, którzy spełnią warunki, o których mowa w ust 2 i 3 niniejszego paragrafu otrzymają następującą premię (dalej: „Premia”) w postaci prowizji w Programie Afiliacyjnym w wysokości 60% na okres 31 dni, liczonych od 1 marca 2020 godz. 00:00 do dnia 31 marca 2020 godz. 23:59.
 5. Zasady posiadania uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym określa Regulamin, znajdujący się na stronie https://bitbay.net/pl/regulamin-program-partnerski. Udział w Akcji jest uzależniony od akceptacji ww. regulaminu.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą jest Premia przyznawana w postaci prowizji w wysokości 60% w Programie Afiliacyjnym na okres 31 dni, liczony od dnia 1 marca 2020 roku, godz. 00:00 do 31 marca 2020 godz. 23:59.
 2. Każdy Uczestnik może otrzymać w ramach Akcji promocyjnej tylko jedną Nagrodę.
 3. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu otrzymanej Nagrody w Akcji promocyjnej.
 4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 5. Nagrody przekazuje Organizator przelewem na rachunek Uczestnika związany z Kontem Użytkownika po upływie 30 dniowego okresu, o którym mowa w ust 1 powyżej w terminie do 10 dni.
 6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

§ 6 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji promocyjnej Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; są niepełnoletni; wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do: a) Przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Akcji promocyjnej, zgodnie z niniejszym Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” polegającym na przyjęciu zgłoszenia do Akcji promocyjnej, wydania (wysłania nagród),; b) W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia Akcji promocyjnej ) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz; c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Na potrzeby Akcji promocyjnej przetwarzane są następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, oraz adres e-mail.
 4. Dane Uczestników Akcji promocyjnej, zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty zakończenia czasu trwania Akcji promocyjnej - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (przepisy podatkowe, ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 5. Dane Uczestników Akcji Promocyjnej mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktu poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika.
 8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Na potrzeby realizacji Akcji promocyjnej Dane nie będą udostępniane innym kategoriom podmiotów. Uczestnikom przysługuje prawo do: uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania, przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na zasadach określonych w art. 21 RODO – w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na uzasadnionym interesie Administratora, złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji promocyjnej. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Akcji promocyjnej.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres inspektora ochrony danych powołanego przez Administratora: [email protected]

§ 8 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Akcji promocyjnej oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Akcji promocyjnej (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem „Zarabiaj z Programem Partnerskim nawet 60% - reklamacja” na adres Organizatora lub elektroniczną na adres [email protected], podając w tytule wiadomości “Zarabiaj z Programem Partnerskim nawet 60% - reklamacja”.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.
 6. Uczestnik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora lub uznana tylko w części może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Akcji promocyjnej na Stronie pod adresem: https://bitbay.net/pl/regulamin-akcji-promocyjnej-zarabiaj-z-programem-partnerskim-nawet-60 oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje na temat Akcji promocyjnej można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail [email protected]