Regulamin IEO Launchpad

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu („Regulamin Platformy”) jest określenie warunków i zasad korzystania przez Użytkowników z platformy IEO Launchpad prowadzonej przez BitBay w ramach Serwisu („Platforma”).
 2. Wszystkie pojęcia napisane w Regulaminie Platformy z wielkiej litery i w nim nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w ogólnym regulaminie świadczenia usług BitBay (https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia); „Regulamin BitBay”).

§ 2 Rodzaje i zakres usługi objętej Regulaminem Platformy

 1. Usługa świadczona przez Bitbay Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem Platformy polega na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do przestrzeni w ramach Platformy, na której może się zapoznać z informacjami dotyczącymi oferty zbycia określonego tokena (utility token) („Token”) na rzecz Użytkownika przez osobę fizyczną, osobę prawą prawną lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych wskazaną na Platformie („Sprzedający”), w zamian za inną kryptowalutę lub walutę FIAT, a także innymi informacjami umieszczonymi na Platformie przez Sprzedającego.
 2. Oferta zbycia Tokena może być związana z przedsięwzięciem Sprzedającego („Projekt”),
 3. Nabycie Tokena przez Użytkownika przy wykorzystaniu Platformy następuje bezpośrednio od Sprzedającego.
 4. Oferta zbycia Tokena, a także wszelkie inne informacje stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu Tokena, w tym w szczególności opis Projektu, grafiki, materiały video, tzw. biała księga (white paper), polityki prywatności Sprzedającego, ogólne warunki umowy Sprzedającego, a także wszelkie informacje dotyczące Projektu lub Sprzedającego(„Treść”) udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Platformy, pochodzą wyłącznie bezpośrednio od Sprzedającego. Sprzedający określa również wersje językowe Treści.
 5. Platforma umożliwia również Użytkownikowi przejście za pośrednictwem aktywnego linku do serwisu Sprzedającego, na którym znajduje się Treść. Wszelkie Treści do których odnosi aktywny link przenoszący Użytkownika do serwisu Sprzedającego są własnością oraz pochodzą wyłącznie od Sprzedającego.
 6. BitBay nie ingeruje w żaden sposób w Treści przekazane BitBay przez Sprzedającego w celu zamieszczenia ich na Platformie, chyba że BitBay uzyska wiarygodną informację, że naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub interes prawny osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste.

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Platforma nie może być wykorzystywana do oferowanie Tokenów będących papierami wartościowymi (tzw. security tokens).
 2. BitBay nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna, a także nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi.
 3. W ramach działalności Platformy BitBay nie wykonuje czynności wchodzących w zakres działalności maklerskiej, w szczególności czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego, oferowania instrumentów finansowych, bądź świadczenia usług związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
 4. W ramach działalności Platformy BitBay nie oferuje ani nie jest odbiorcą żadnej oferty w imieniu własnym lub Sprzedającego, nie przekazuje ani nie przyjmuje żadnego oświadczenia woli w imieniu własnym lub Sprzedającego, nie pośredniczy w sprawach związanych udziałem Użytkownika w Projekcie.
 5. BitBay nie ponosi odpowiedzialności z tytułu decyzji nabycia Tokenu przez Użytkownika przy wykorzystaniu Platformy. Akceptując Regulamin Platformy Użytkownik oświadcza, iż znane jest mu ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty, a w szczególności w tokeny i jest świadomym, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych w wyniku zmian kursu kryptowaluty.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązania umowy

 1. Warunkiem korzystania z Platformy przez użytkownika jest akceptacja Regulaminu Platformy, Regulaminu BitBay, a także przeprowadzenie identyfikacji Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie BitBay.
 2. W pozostałym zakresie do warunków zawierania i rozwiązania umowy stosuje się Regulamin BitBay.

§ 5 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. BitBay może wykorzystywać Platformę do dokonywania czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika na rzecz Sprzedającego, w tym w szczególności do zbierania tych danych i przekazywania ich Sprzedającemu. W takim wypadku administratorem danych osobowych Użytkownika jest Sprzedający, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób określony przez Sprzedającego w jego polityce prywatności lub innym równoważnym dokumencie.
 2. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez BitBay w związku z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika są określone w Polityce Prywatności.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Użytkownika powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu Platformy, Regulaminu BitBay lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Odpowiedzialność za rzetelność, prawdziwość, kompletność oraz wersje językowe Treści, a także za poprawne i bezpieczne funkcjonowanie smart-contractu stanowiącego podstawę funkcjonowania Tokena oferowanego przez Sprzedającego ponosi wyłącznie Sprzedający. BitBay nie dokonuje weryfikacji rzetelności, prawdziwości i kompletności jakichkolwiek informacji wynikających z Treści, a także nie przeprowadza weryfikacji Sprzedającego, Projektu ani oferowanego przez niego Tokena w jakimkolwiek zakresie, w tym w szczególności nie weryfikuje wypłacalności i doświadczenia Sprzedającego, biznesplanu i perspektyw rynkowych Projektu, a także poprawności i bezpieczeństwa smart-contractu stanowiącego podstawę wytworzenia Tokena.
 3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedającego zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Platformy ponosi wyłącznie Sprzedający.
 4. W pozostałym zakresie do odpowiedzialności BitBay za działanie Platformy stosuje się zasady określone w Regulaminie BitBay.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści w celach komercyjnych bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego, w szczególności Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych, a także zamieszczać w treści innych opracowań (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) Treści za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Sprzedający udostępnił taką możliwość.
 2. Do treści, grafiki lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie i należących do BitBay stosuje się postanowienia Regulaminu BitBay.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące stosunków Użytkownika z Sprzedającym, w tym w szczególności dotyczące oferty nabycia Tokena, Treści oraz Projektu powinny być kierowane bezpośrednio do Sprzedającego w sposób u niego przyjęty. BitBay nie pośredniczy w obsłudze procesu postępowania reklamacyjnego.
 2. W pozostałym zakresie do trybu postępowania reklamacyjnego związanego z działaniem Platformy stosuje się zasady określone w Regulaminie BitBay.

§ 9 Procedury bezpieczeństwa transakcji

 1. BitBay ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo transakcji jedynie w odniesieniu do tych elementów transakcji, które odbywają się wyłącznie przy bezpośrednim wykorzystaniu Platformy.
 2. W pozostałym zakresie do procedury bezpieczeństwa transakcji związanej z działaniem Platformy stosuje się zasady określone w Regulaminie BitBay.

§ 10 Zmiany Regulaminu Platformy

 1. BitBay jest uprawniony do zmiany Regulaminu Platformy i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez BitBay. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu Platformy. O zmianie Regulaminu Platformy Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail przypisany do jego Konta Użytkownika.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Platformy, a także zmiany Regulaminu BitBay w zakresie mogącym wpływać na zasady korzystania z Platformy, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym BitBay, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

§ 11 Prawo właściwe i zakres Regulaminu Platformy

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a BitBay, której przedmiotem są usługi świadczone przez BitBay w ramach Platformy na warunkach określonych w Regulaminie Platformy, jest prawo Republiki Estońskiej.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BitBay na podstawie Regulaminu Platformy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy BitBay oraz Sprzedającego. Treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy BitBay a Sprzedającym określa tylko i wyłącznie odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki BitBay oraz Sprzedającego.
 4. Regulamin Platformy pozostaje bez wpływu na warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników w zakresie nie dotyczącym Platformy określone w Regulaminie BitBay.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Platformy stosuje się postanowienia Regulaminu BitBay, z tym zastrzeżeniem, że do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym stosuje się postanowienia Regulaminu BitBay dotyczące stosunków pomiędzy Użytkownikami.