Regulamin konkursu "Ankieta Satysfakcji Klienta"

§ I. Organizator Konkursu

 1. Konkurs "Ankieta Satysfakcji Klienta" dalej: „Konkurs”), organizowany jest przez BB Trade Estonia OÜ z siedzibą Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem 14814864, będącego operatorem platformy BitBay (dalej: „BitBay”).
 2. Do zadań BitBay należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy BitBay a pracownikami BitBay lub Użytkownikami.
 3. Organizator, stosuje w tym Regulaminie Konkursu definicje zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zweryfikowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnej weryfikacji muszą przejść procedurę weryfikacji najpóźniej do dnia 29.01.2021 roku (rozumiane jako przesłanie pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji według procedur stosowanych w BitBay).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Bitbay oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez przesłanie na adres e-mail: „[email protected]” wiadomości z hasłem „chcę brać udział w konkursie „Ankieta Satysfakcji Klienta” lub „ I want to participate in „User Satisfaction Survey” competition” oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych - BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Talinnie, Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia w zakresie imienia/imion, nazwiska, loginu adresu e-mail, w celu wzięcia udziału w konkursie „Ankieta Satysfakcji Klienta”. Oświadczam, że wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Ponadto, mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem” lub „I hereby consent to the processing of my personal data by the Data Controller - BB Trade Estonia OÜ with its registered office in Tallin, Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia as regards to name/names, surname, login address e-mail, in order to participation in the „User Satisfaction Survey” competition. I declare that consent is freely given and disclosure of my personal data is voluntary. The basis for data processing is my consent. I have the right to withdraw my consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.”
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.

§ III. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 00:00 czasu polskiego dnia 25.01.2021 roku do godziny 24:00 czasu polskiego dnia 03.02.2021 roku włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniach 4-8 lutego 2021 roku do godziny 18:00 czasu polskiego.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 8 lutego 2021 za pośrednictwem wiadomości email.
 4. Nagrody zostaną przesłane na Konta w Serwisie BitBay należące do poszczególnych Zwycięzców, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, najpóźniej do dnia 19 lutego 2021.

§ IV. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu ankiety udostępnionej pod adresem https://forms.gle/5W43GsHcBKLcVetQ7, a także udostępnionej pod postem konkursowym na stronie internetowej: facebook.com na profilu BitBay Polska („https://www.facebook.com/BitBayPolska”). Informacja o konkursie zostanie udostępniona za pośrednictwem kont BitBay na inne kanały social media.
 2. Zadaniem Uczestnika jest wykonać zadanie konkursowe, w którym należy udzielić odpowiedzi na pytania zamknięte oraz na pytania otwarte: “Napisz w kilku zdaniach co podoba Ci się na naszej giełdzie i jak często z niej korzystasz”.
 3. Po zakończeniu Konkursu 50 Użytkownikom spełniającym wymagania określone w §II, zostaną przyznane nagrody.
 4. Odpowiedzi konkursowe nie mogą zawierać żadnych innych treści niż ww.
 5. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Odpowiedź Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 6. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną Odpowiedź Konkursową. Z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w §VI ust. 1 Regulaminu, każda kolejna Odpowiedź przesłana przez takiego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

§ V. Nagrody

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody w wysokości 20 USDT.
 2. Nagrody będą przyznawane i dodawane bezpośrednio do sald użytkowników na giełdzie BitBay.
 3. Fundatorem nagród jest BB Trade Estonia OÜ, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia.
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Istnieje możliwość rezygnacji z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody nie jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Bitbay zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

§ VI. Prawa i Obowiązki Bitbay

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • są niepełnoletni
  • wykorzystują różne konta na platformie facebook.com do występowania w imieniu/zgłaszania tego samego Uczestnika;
  • jeżeli w stosunku do ich Odpowiedzi Konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomości prywatnej); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Odpowiedzi Konkursowej oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej.

§ VII. Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez BitBay w składzie dwóch osób.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Użytkownik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
  • wyłonienie nagrodzonych Użytkowników,
  • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.

§ VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Użytkownik może składać elektronicznie poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bitbay.net/pl/kontakt.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika biorącego udział w Konkursie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje określone Regulaminem Serwisu bitbay.net.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Serwisu bitbay.net.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ IX. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest BB Trade Estonia OÜ z siedzibą Tallinnie, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, spółka prawa estońskiego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Estonii pod numerem: 14814864, kapitał zakładowy: 50.000,00 EUR wpłacony w całości (zwany dalej jako “Administrator Danych”).
 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie:
  • a) zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”;
  • b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz;
  • c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego w szczególności na udzieleniu odpowiedzi na ewentualne reklamacje, skargi złożone w wyniku przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 3. Dane laureatów Konkursu ostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni, licząc od daty ogłoszenia wyników. Administrator Danych informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 4. Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora Danych - niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez laureata Konkursu, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator Danych przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu. Dane osobowe Uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu realizacji konkursu.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych, 39 Tatari, 10134 Tallinn, Estonia, jeśli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres specjalisty ds. ochrony danych powołanego przez Administratora Danych: [email protected]

§ X. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie bitbay.net oraz w siedzibie Bitbay.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail [email protected]