Regulamin konkursu „Top 100 TRX Traders”

§ I. Organizator Konkursu

 1. Konkurs Top 100 TRX Traders (dalej: „Konkurs”), organizowany jest przez Pinewood Holdings Limited. z siedzibą 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta, MLT, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem C 86244, będącego operatorem platformy BitBay (dalej: „BitBay”).
 2. Do zadań BitBay należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy BitBay a pracownikami BitBay lub Użytkownikami.
 3. Organizator, stosuje w tym Regulaminie Konkursu definicje zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zweryfikowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnej weryfikacji muszą przejść procedurę weryfikacji najpóźniej do dnia 3 października 2018 roku (rozumiane jako przesłanie pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji według procedur stosowanych w BitBay).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BitBay oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni, przysposobieni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagród.
  4.W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez przesłanie na adres e-mail: „[email protected]” wiadomości z hasłem „chcę brać udział w konkursie Top 100 TRX Traders” lub „ I want to participate in Top 100 TRX Traders competition”.

§ III. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 00:00 czasu polskiego dnia 20 września 2018 roku do godziny 24:00 czasu polskiego dnia 4 października 2018 roku włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 4 października 2018 roku do godziny 16:00 czasu polskiego.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 5 października za pośrednictwem wiadomości email.
 4. Nagrody zostaną przesłane na Konta w Serwisie BitBay należące do poszczególnych Zwycięzców, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, najpóźniej do 11 października 2018.

§ IV. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży kryptowaluty TRX w Serwisie w parze walutowej BTC/TRX w taki sposób, aby osiągnąć jak największą wartość obrotów transakcji wymiany TRX an BTC lub BTC na TRX, w czasie trwania Konkursu (dalej: „Wolumen obrotu”). Obrót uzyskany przy zastosowaniu nielegalnych praktyk, np. tzw. „wash trade” nie będzie uwzględniany przy obliczaniu Wolumenu obrotu.
 2. Po zakończeniu Konkursu 100 Użytkownikom spełniającym wymagania określone w §II , zostaną przyznane nagrody.

§ V. Nagrody

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 2. Nagrody będą przyznawane i przesyłane przez TRON (emitenta kryptowaluty TRX).
 3. Nagrody zostaną przyznane w następującej postaci:
CAŁKOWITY WOLUMEN OBROTU (OD NAJWIĘKSZEGO)NAGRODA (TRX)
1 miejsce30000
2 miejsce20000
3 miejsce15000
4 - 9 miejsce10000
10 - 29 miejsce6000
30 - 49 miejsce3600
50 - 69th places2600
70 - 100 miejsce 1000

§ VI. Odpowiedzialność BitBay

 1. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za niemożność osiągnięcia przez Użytkowników oczekiwanych rezultatów dotyczących uzyskiwanej wartości obrotu TRX w Serwisie BitBay z przyczyn leżących po stronie Użytkowników.
 2. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Użytkownikom wzięcia udziału w Konkursie.

§ VII. Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez BitBay w składzie dwóch osób.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Użytkownik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
  • wyłonienie nagrodzonych Użytkowników,
  • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.

§ VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Użytkownik może składać elektronicznie poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bitbay.net/pl/kontakt.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika biorącego udział w Konkursie.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje określone Regulaminem Serwisu bitbay.net.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Serwisu bitbay.net.

§ IX. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. BitBay będzie archiwizował dokumenty dotyczące procedur wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. powyższym BitBay zniszczy dokumentację konkursową.