Regulamin konkursu „Top 200 XIN Trader”

§ I. Organizator Konkursu

 1. Konkurs Top 200 XIN Trader (dalej: „Konkurs”), organizowany jest przez BitBay sp. z .o.o. z siedzibą w Katowicach (40-583), ul. Kępowa 45, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373405 (dalej: „BitBay”).
 2. Do zadań BitBay należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy BitBay a pracownikami BitBay lub Użytkownikami.
 3. BitBay, stosuje w tym Regulaminie Konkursu definicje zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zweryfikowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnej weryfikacji muszą przejść procedurę weryfikacji najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2018 roku (rozumiane jako przesłanie pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji według procedur stosowanych w BitBay).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BitBay oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni, przysposobieni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagród.
 4. W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez przesłanie na adres e-mail: „[email protected]” wiadomości z hasłem „chcę brać udział w konkursie Top 200 XIN Trader” lub „ I want to participate in Top 200 XIN Trader competition”.

§ III. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 2:00 czasu polskiego dnia 15 marca 2018 roku do godziny 2:00 czasu polskiego dnia 12 kwietnia 2018 roku włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku do godziny 16:00 czasu polskiego.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 16 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem konta BitBay na Facebooku.
 4. Nagrody zostaną przesłane na Konta w Serwisie BitBay należące do poszczególnych Zwycięzców, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

§ IV. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży kryptowaluty XIN w Serwisie w taki sposób, aby osiągnąć jak największą wartość obrotów w kryptowalucie XIN, w czasie trwania Konkursu (dalej: „Wolumen obrotu”).
 2. Po zakończeniu Konkursu 200 Użytkownikom spełniającym wymagania określone w §II , zostaną przyznane nagrody.

§ V. Nagrody

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 2. Nagrody będą przyznawane i przesyłane przez Infinity Economics (emitenta kryptowaluty XIN).
 3. Nagrody zostaną przyznane w następującej postaci:
Całkowity wolumen transakcji (od największego)Nagroda (XIN)
1 miejsce100 000
2 miejsce50 000
3 miejsce40 000
4 miejsce30 000
5 miejsce20 000
6-10 miejsce10 000
11-50 miejsce7 250
51-100 miejsce4 000
101-200 miejsce2 200

§ VI. Odpowiedzialność BitBay

 1. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za niemożność osiągnięcia przez Użytkowników oczekiwanych rezultatów dotyczących uzyskiwanej wartości obrotu XIN w Serwisie BitBay z przyczyn leżących po stronie Użytkowników.
 2. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Użytkownikom wzięcia udziału w Konkursie.

§ VII. Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez BitBay w składzie dwóch osób.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Użytkownik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
  • wyłonienie nagrodzonych Użytkowników,
  • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.

§ VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Użytkownik może składać elektronicznie poprzez formularz: https://bitbay.freshdesk.com/pl/support/tickets/new.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika biorącego udział w Konkursie.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje określone Regulaminem Serwisu bitbay.net.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Serwisu bitbay.net.

§ IX. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. BitBay będzie archiwizował dokumenty dotyczące procedur wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. powyższym BitBay zniszczy dokumentację konkursową.