Regulamin konkursu „Top 300 KZC Trader”

§ I. Organizator Konkursu

 1. Konkurs Top 300 KZC Trader (dalej: „Konkurs”), organizowany jest przez BitBay Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-583), ul. Kępowa 45, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373405 (dalej: „BitBay”).
 2. Do zadań BitBay należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy BitBay a pracownikami BitBay lub Użytkownikami.
 3. Organizator, stosuje w tym Regulaminie Konkursu definicje zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zweryfikowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnej weryfikacji muszą przejść procedurę weryfikacji najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2018 roku (rozumiane jako przesłanie pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji według procedur stosowanych w BitBay).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BitBay oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni, przysposobieni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagród.
 4. W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez przesłanie do działu suport wiadomości z hasłem „chcę brać udział w konkursie Top 300 KZC Trader” lub „ I want to participate in Top 300 KZC Trader competition”.

§ III. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 1:00 dnia 9 marca 2018 roku do godziny 1:00 dnia 5 kwietnia 2018 roku włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku do godziny 16:00.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 9 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem konta BitBay na Facebooku.
 4. Nagrody zostaną przesłane na Konta w Serwisie BitBay należące do poszczególnych Zwycięzców niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.

§ IV. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży kryptowaluty KZC w Serwisie w taki sposób, aby osiągnąć jak największą wartość obrotów w kryptowalucie KZC, w czasie trwania Konkursu (dalej: „Wolumen obrotu”).
 2. Po zakończeniu Konkursu 300 Użytkownikom spełniającym wymagania określone w §II , zostaną przyznane nagrody.

§ V. Nagrody

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 2. Nagrody będą przyznawane i przesyłane przez KazaCash (emitenta kryptowaluty KZC).
 3. Nagrody zostaną przyznane w następującej postaci:
Całkowity wolumen transakcji (od największego)Nagroda (KZC)
1 miejsce4000
2 miejsce2500
3 miejsce1500
4 miejsce1000
5 miejsce500
6-10 miejsce300
11-20 miejsce200
21-50 miejsce150
51-100 miejsce100
101-200 miejsce50
201-300 miejsce25

§ VI. Odpowiedzialność BitBay

 1. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za niemożność osiągnięcia przez Użytkowników oczekiwanych rezultatów dotyczących wielkości uzyskiwanego wolumenu transakcji w Serwisie BitBay z przyczyn leżących po stronie Użytkowników.
 2. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Użytkownikom wzięcia udziału w Konkursie.

§ VII. Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez BitBay w składzie dwóch osób.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Użytkownik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
  • wyłonienie nagrodzonych Użytkowników,
  • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.

§ VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Użytkownik może składać elektronicznie poprzez formularz: https://bitbay.freshdesk.com/pl/support/tickets/new.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika biorącego udział w Konkursie.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje określone Regulaminem Serwisu bitbay.net.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Serwisu bitbay.net.

§ IX. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. BitBay będzie archiwizował dokumenty dotyczące procedur wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. powyższym BitBay zniszczy dokumentację konkursową.