Regulamin konkursu "Top BCP Traders"

§ I. Organizator Konkursu

 1. Konkurs Top BCP Traders (dalej: „Konkurs”), organizowany jest przez Pinewood Holdings Limited. z siedzibą 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta, MLT, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem C 86244, będącego operatorem platformy BitBay (dalej: „BitBay”).
 2. Do zadań BitBay należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy BitBay a pracownikami BitBay lub Użytkownikami.
 3. Organizator, stosuje w tym Regulaminie Konkursu definicje zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zweryfikowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnej weryfikacji muszą przejść procedurę weryfikacji najpóźniej do dnia 24 marca 2019 roku (rozumiane jako przesłanie pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji według procedur stosowanych w BitBay).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BitBay oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni, przysposobieni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagród. 4.W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez przesłanie na adres e-mail: „[email protected]” wiadomości z hasłem „chcę brać udział w konkursie Top BCP Traders” lub „ I want to participate in Top BCP Traders competition”.

§ III. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 00:00 czasu polskiego dnia 22 lutego 2019 roku do godziny 24:00 czasu polskiego dnia 25 marca 2019 roku włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku do godziny 16:00 czasu polskiego.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 27 marca 2019 za pośrednictwem wiadomości email.
 4. Nagrody zostaną przesłane na Konta w Serwisie BitBay należące do poszczególnych Zwycięzców, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, najpóźniej do 4 kwietnia 2019.

§ IV. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży kryptowaluty BCP w Serwisie w parze walutowej BCP/PLN w taki sposób, aby osiągnąć jak największą wartość obrotów transakcji wymiany BCP na PLN lub PLN na BCP, w czasie trwania Konkursu (dalej: „Wolumen obrotu”). Obrót uzyskany przy zastosowaniu nielegalnych praktyk, np. tzw. „wash trade” nie będzie uwzględniany przy obliczaniu Wolumenu obrotu.
 2. Po zakończeniu Konkursu 50 Użytkownikom spełniającym wymagania określone w §II , zostaną przyznane nagrody.

§ V. Nagrody

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 2. Nagrody będą przyznawane i przesyłane przez Blockchain Poland (emitenta kryptowaluty BCP).
 3. Nagrody zostaną przyznane w następującej postaci:
CAŁKOWITY WOLUMEN OBROTU (OD NAJWIĘKSZEGO)NAGRODA (BCP) / per Użytkownik
1 miejsce50 000
2 miejsce30 000
3 miejsce20 000
4 - 10 miejsce10 000
11 - 20 miejsce5 000
21 - 50 miejsce1 000

§ VI. Odpowiedzialność BitBay

 1. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za niemożność osiągnięcia przez Użytkowników oczekiwanych rezultatów dotyczących uzyskiwanej wartości obrotu BCP w Serwisie BitBay z przyczyn leżących po stronie Użytkowników.
 2. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Użytkownikom wzięcia udziału w Konkursie.

§ VII. Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez BitBay w składzie dwóch osób.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Użytkownik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
  • wyłonienie nagrodzonych Użytkowników,
  • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.

§ VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Użytkownik może składać elektronicznie poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bitbay.net/pl/kontakt.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika biorącego udział w Konkursie.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje określone Regulaminem Serwisu bitbay.net.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Serwisu bitbay.net.

§ IX. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. BitBay będzie archiwizował dokumenty dotyczące procedur wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. powyższym BitBay zniszczy dokumentację konkursową.