Regulamin konkursu "Top LINK/PLN Traders"

Uwaga, regulamin archiwalny

Niniejszy regulamin, był ważny do 21.03.2021r.

§ I. Organizator Konkursu

 1. Konkurs Top LINK/PLN Traders (dalej: „Konkurs”), organizowany jest przez BB Trade Estonia OÜ z siedzibą Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem 14814864, będącego operatorem platformy BitBay (dalej: „BitBay”).
 2. Do zadań BitBay należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy BitBay a pracownikami BitBay lub Użytkownikami.
 3. Organizator, stosuje w tym Regulaminie Konkursu definicje zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu.

§ II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zweryfikowanych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnej weryfikacji muszą przejść procedurę weryfikacji najpóźniej do dnia 21 marca 2021 roku (rozumiane jako przesłanie pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia weryfikacji według procedur stosowanych w BitBay).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Bitbay oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez przesłanie na adres e-mail: „[email protected]” wiadomości z hasłem „chcę brać udział w konkursie Top LINK/PLN Traders” lub „ I want to participate in Top LINK/PLN Traders competition” oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych - BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Talinnie, Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia w celu wzięcia udziału w konkursie Top LINK/PLN Traders. Oświadczam, że wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Ponadto, mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem” lub „I hereby consent to the processing of my personal data by the Data Controller - BB Trade Estonia OÜ with its registered office in Tallin, Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia in order to participation in the Top LINK/PLN Traders competition. I declare that consent is freely given and disclosure of my personal data is voluntary. The basis for data processing is my consent. I have the right to withdraw my consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.”
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która chce przystąpić do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest zobowiązana zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.

§ III. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 00:00 czasu polskiego dnia 8 marca 2021 roku do godziny 24:00 czasu polskiego dnia 21 marca 2021 roku włącznie.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 31 marca 2021 roku do godziny 16:00 czasu polskiego.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 1 kwietnia 2021 za pośrednictwem wiadomości email.
 4. Nagrody zostaną przesłane na Konta w Serwisie BitBay należące do poszczególnych Zwycięzców, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, najpóźniej do 1 kwietnia 2021.

§ IV. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży kryptowaluty LINK w Serwisie w parze walutowej LINK / PLN w taki sposób, aby osiągnąć jak największą wartość obrotów transakcji wymiany LINK na PLN lub PLN na LINK, w czasie trwania Konkursu (dalej: „Wolumen obrotu”). Obrót uzyskany przy zastosowaniu nielegalnych praktyk, np. tzw. „wash trade” nie będzie uwzględniany przy obliczaniu Wolumenu obrotu.
 2. Po zakończeniu Konkursu 10 Użytkownikom spełniającym wymagania określone w §II, zostaną przyznane nagrody.

§ V. Nagrody

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 2. Nagrody będą przyznawane i dodawane bezpośrednio do sald Użytkowników na giełdzie BitBay.
 3. Fundatorem nagród jest BB Trade Estonia OU.
 4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Istnieje możliwość rezygnacji z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody nie jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Bitbay zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 5. Nagrody zostaną przyznane w następującej postaci:


Całkowity wolumen obrotu (od największego)Nagroda USDT / per użytkownik
1 miejsce1300
2 miejsce1000
3 miejsce700
4 miejsce500
5-10 miejsce250

§ VI. Odpowiedzialność BitBay

 1. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za niemożność osiągnięcia przez Użytkowników oczekiwanych rezultatów dotyczących uzyskiwanej wartości obrotu LINK w Serwisie BitBay z przyczyn leżących po stronie Użytkowników.
 2. BitBay nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Użytkownikom wzięcia udziału w Konkursie.

§ VII. Komisja

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez BitBay w składzie dwóch osób.
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Użytkownik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,
  • wyłonienie nagrodzonych Użytkowników,
  • rozpatrywanie reklamacji Użytkowników.

§ VIII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Użytkownik może składać elektronicznie poprzez formularz dostępny pod adresem: https://bitbay.net/pl/kontakt.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika biorącego udział w Konkursie, jednak nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie informacje określone Regulaminem Serwisu bitbay.net.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie Serwisu bitbay.net.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ IX. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest BB Trade Estonia OÜ z siedzibą Tallinnie, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, spółka prawa estońskiego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Estonii pod numerem: 14814864, (zwany dalej jako “Administrator Danych”).
 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie:
  • a) zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”;
  • b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz;
  • c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego w szczególności na udzieleniu odpowiedzi na ewentualne reklamacje, skargi złożone w wyniku przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane Uczestników wymagane do założenia konta w serwisie bitbay.net.
 4. Dane laureatów Konkursu[MM8] zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 60 dni[MM9] , licząc od daty ogłoszenia wyników. Administrator informuje, że upływ powyższego[Ot10] terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia.
 5. Dane laureatów Konkursu zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z punktem poprzedzającym - z wyłączeniem Danych, które będą niezbędne w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (ew. roszczenia dotyczące gwarancji, rękojmi, a także przyznania lub realizacji nagrody zgodnie z Regulaminem).
 6. Dane laureatów Konkursu mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punków poprzedzających, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez laureata Konkursu, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
 7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Administrator Danych przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu.. Dane osobowe Uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celu realizacji konkursu.
 9. Na potrzeby realizacji Konkursu Dane nie będą udostępniane innym kategoriom podmiotów.
 10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych, 39 Tatari, 10134 Tallinn, Estonia, jeśli Uczestnik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres specjalisty ds. ochrony danych powołanego przez Administratora Danych: [email protected]

§ X. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. BitBay będzie archiwizował dokumenty dotyczące procedur wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. powyższym BitBay zniszczy dokumentację konkursową.
 4. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie bitbay.net oraz w siedzibie Bitbay.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Bitbay pod adresem e-mail: [email protected]