Regulamin - Program Partnerski

Wstęp

Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego określa zasady uczestnictwa zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych w Programie Partnerskim BitBay, którego organizatorem jest spółka BB Trade Estonia OÜ z siedzibą: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, wpisana rejestrze spółek pod numerem 14814864 prowadzonego w ramach serwisu bitbay.net oraz subdomen jak również zasady korzystania z Programu przez Uczestników.

§ 1 Definicje

Dzień Wolny od Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz sobota

Giełda – platforma do wymiany walut wirtualnych mieszcząca się pod adresem www.bitbay.net

Klient – każda osoba fizyczna lub osoba prawna, który skorzystała z linku polecającego do giełdy walut wirtualnych BitBay i utworzyła nowe konto użytkownika na Giełdzie

Link Polecający – link generowany indywidualnie dla każdego Uczestnika Programu i będący jedynym narzędziem umożliwiającym przypisanie Klienta do Uczestnika Programu

Miesiąc Kalendarzowy – okres od pierwszego dnia każdego miesiąca do ostatniego dnia tego samego miesiąca

Organizator – spółka BB Trade Estonia OÜ z siedzibą: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, wpisana rejestrze spółek pod numerem 14814864, prowadząca oraz zarządzająca Programem

Program – Program Partnerski BitBay umożliwiający polecanie serwisu bitbay.net oraz jego subdomeny za pośrednictwem Linku Polecającego Prowizja – procent od przychodu generowanego podczas dokonywania transakcji (prowizja od transakcji) przez Klientów poleconych przez Uczestnika Programu

Prowizja – procent od przychodu generowanego podczas dokonywania transakcji (prowizja od transakcji) przez Klientów poleconych przez Uczestnika Programu

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego określający zasady uczestnictwa w Programie oraz korzystania z Programu przez wszystkie osoby w nim uczestniczące

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)

Tabela Opłat i Prowizji – tabela zawierająca aktualne stawki opłat i prowizji za usługi świadczone przez BitBay lub dostępne w Serwisie, dostępna pod adresem https://bitbay.net/pl/tabela-oplat.

Serwis - serwis bitbay.net oraz jego subdomeny

Uczestnik Programu – każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która przystąpiła do Programu

§ 2 Przystąpienie do Programu

 1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu dokonania rejestracji do Programu ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu, spełniająca warunki określone w pkt. 1 powyżej, jest zobowiązana do zapoznania z postanowieniami Regulaminu oraz zaakceptowania jego treści;
 2. Udział w Programie, akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy Organizator zastrzega, iż brak akceptacji Regulaminu. czyni uczestnictwo w Programie niemożliwym. Podanie danych osobowych przez Uczestnika programu jest wymogiem umownym.
 3. Celem przystąpienia do Programu, należy po zalogowaniu do Serwisu przejść do zakładki „Afiliacja” i zaakceptować treść Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia następującej treści: „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Programu Partnerskiego i w pełni akceptuję jego treść. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.”

§ 3 Prawa i obowiązki Organizatora Programu

 1. Za organizację oraz prowadzenie Programu odpowiada Organizator, będący jednocześnie operatorem Giełdy.
 2. Organizator udostępnia Uczestnikom Programu Linki Polecające oraz banery reklamowe promujące Giełdę, celem umożliwienia Uczestnikom Programu aktywnego i efektywnego udziału w Programie.
 3. Organizator zastrzega, że nie będzie przyznawał Prowizji Uczestnikom Programu, którzy będą zamieszczać niepoprawne lub niekompletne informacje w Linku Polecającym. , a także którzy będą zdobywać Klientów w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu.
 4. Organizator odpowiada za rejestrację Klientów, którzy skorzystali z Linków Polecających każdego Uczestnika Programu i będzie śledził aktywność Klientów na Giełdzie, co pozostaje zgodne z Regulaminem BitBay Estonia, którego treść każdy Klient akceptuje przed założeniem konta użytkownika na Giełdzie oraz Polityką Prywatności Organizatora.
 5. Informacje o aktywności Klienta na Giełdzie będą się wyświetlać w panelu Uczestnika Programu, w zakładce „Afiliacja”.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia założenia oraz prawo zamknięcia konta użytkownika Klienta na Giełdzie, jeśli będzie to konieczne, ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne procedury Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Programu Użytkownikom Programu, których działania są sprzeczne z prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, a także promującym Serwis na nieodpowiednich stronach internetowych. Jako nieodpowiednie strony internetowe należy rozumieć przede wszystkim takie, które są dedykowane dzieciom, promują treści pornograficzne i przemoc, są dyskryminujące pod względem rasy, płci, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej bądź wieku, promują działalność prawnie zabronioną lub naruszają prawa własności intelektualnej.
 8. Organizator pozostaje uprawniony do zawieszenia oraz zakończenia Programu w każdym czasie.

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika Programu

 1. Uczestnik Programu jest uprawniony aktywnie i efektywnie promować Serwis, Giełdę oraz Organizatora, celem maksymalizowania zysków własnych oraz Organizatora.
 2. Uczestnik Programu, promując Serwis, Giełdę i Organizatora, zobowiązany jest używać jedynie takich środków, które nie naruszają obowiązującego prawa, dobrego imienia Organizatora, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, a także takich, które będą pozytywnie wpływać na wizerunek Serwisu, Giełdy oraz Organizatora.
 3. Uczestnik Programu ma prawo umieszczać Linki Polecające oraz banery reklamowe w dowolnych miejscach na swoich stronach internetowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie.
 4. Linki Polecające oraz banery reklamowe nie mogą być umieszczane w niechcianych wiadomościach email (w tzw. spamie), nieautoryzowanych postach, czatach lub poprzez użycie botów.
 5. Uczestnik Programu ponosi wszelkie koszty wynikające z promowania Serwisu, Giełdy oraz Organizatora swoim klientom.
 6. Uczestnik Programu nie jest uprawniony tworzyć, publikować, ani rozpowszechniać żadnych pisemnych materiałów odnoszących się do Serwisu, Giełdy oraz Organizatora bez uprzedniego ich przedłożenia Organizatorowi oraz uzyskania jego autoryzacji.
 7. Uczestnik Programu zobowiązany jest w pełni współpracować z Organizatorem w zakresie użytkowania i utrzymywania Linków Polecających oraz wszystkich innych środków promocji udostępnianych przez Organizatora.
 8. Przez akceptację Regulaminu, Uczestnik Programu wyraża zgodę na:
  • a) używanie pełnego URL Linku Polecającego lub kodu HTML umieszczania na stronach internetowych i udostępniania banerów oraz innych materiałów promocyjnych,
  • b) Umieszczać Linki Polecające, banery reklamowe oraz inne materiały promocyjne w odpowiednich, widocznych sekcjach na swoich stronach internetowych.
 9. Uczestnik Programu zobowiązany jest:
  • a) nie modyfikować ani nie usuwać żadnej części kodu, banneru reklamowego, Linku Polecającego lub materiałów promocyjnych; aktualizować Linki Polecające, banery reklamowe oraz wszelkie inne materiały promocyjne zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez Organizatora.

§ 5 Prowizja wyjściowa

 1. Prowizja wyjściowa, otrzymywana za dany Miesiąc Kalendarzowy przez każdego Uczestnika Programu wynosi 20% dochodu netto generowanego przez każdego z Klientów poleconych przez Uczestnika Programu.
 2. Prowizja wyjściowa stanowi prowizję minimalną, jaką może otrzymać każdy z Uczestników Programu.
 3. Każdy z Uczestników Programu ma możliwość otrzymywania Prowizji wyższej od prowizji wyjściowej, po osiągnięciu wymaganej ilości nowych Klientów w danym Miesiącu Kalendarzowym, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.
 4. Stawka Prowizji może także zostać zwiększona dla konkretnego Uczestnika Programu po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem.
 5. Prowizja jest naliczana na koncie Uczestnika w walucie, w której została pobrana prowizja od transakcji Klienta.

§ 6 Zwiększona Prowizja

 1. Zwiększona wysokość Prowizji przyznawana w Programie zależy od ilości pozyskanych przez Uczestnika Programu w danym Miesiącu Kalendarzowym nowych Klientów Giełdy i wynosi:


 2. Zwiększona Prowizja w ramach wymaganej liczby nowych Klientów w danym Miesiącu Kalendarzowym, będzie obowiązywała Uczestnika Programu przez kolejny Miesiąc Kalendarzowy przypadający po dokonaniu rozliczenia danego Miesiąca Kalendarzowego. Rozliczenia danego Miesiąca Kalenadrzowego dokonuje Organizator w terminie do trzeciego (3) dnia miesiąca następującego po Miesiącu Kalenadarzowym podlegającym rozliczeniu, z zastrzeżeniem, że jeśli termin ten będzie upływał w Dzień Wolny od Pracy, rozliczenie nastąpi w następnym dniu niebędącym Dniem Wolnym od Pracy.
 3. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Programu zwiększonej prowizji jest pozyskanie przez Uczestnika Programu w danym Miesiącu Kalendarzowym w ramach Programu przychódu z Programu wygenerowanego z Prowizji należnej od wszystkich nowych Klientów w kwocie nie mniejszej niż 10,00 PLN.
 4. Do liczby zgromadzonych nowych Klientów Giełdy w każdym Miesiącu Kalendarzowym, wliczanych do zmiany wysokości należnej Prowizji w Programie są jedynie:
  • a) Klienci pozyskani za pośrednictwem Linku Polecającego danego Uczestnika Programu dodani do statystyk Programu w sposób automatyczny,
  • b) Klienci, którzy zweryfikowali lub przynajmniej podjęli próbę zweryfikowania konta użytkownika na Giełdzie.
 5. Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki, o których mowa w treści niniejszego paragrafu otrzymają zwiększoną Prowizję w stosunku do Prowizji wyjściowej określonej w § 4 Regulaminu, w wysokości wskazanej w tabeli zawartej pkt. 1 powyżej, obowiązującą przez cały Miesiąc Kalendarzowy, następujący po dniu rozliczenia Miesiąca Kalendarzowego, w którym Uczestnik Programu uzyskał wymaganą liczbę nowych Klientów.

§ 7 Wypłata Prowizji

 1. Wypłata należnej Prowizji będzie dokonywana przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Programu podany przez niego w Serwisie.
 2. Wypłata należnej Prowizji będzie dokonywana w walucie, w której przyznano Prowizję, zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu.
 3. Do wypłaty Prowizji jest uprawniony wyłącznie Uczestnik Programu w pełni zidentyfikowany i zweryfikowany, zgodnie w wymaganiami wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Minimalna kwota do wypłaty jest wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji.
 5. Uczestnik Programu może posiadać tylko jedno konto w Programie.
 6. Uczestnik Programu jest uprawniony do dożywotniego pobierania Prowizji od wszystkich transakcji poleconego przez siebie Klienta zarejestrowanego na Giełdzie, póki pozostaje Uczestnikiem Programu.
 7. Jeśli konto Klienta na Giełdzie, poleconego przez Uczestnika Programu, zostanie zablokowane, a Organizator będzie zobowiązany zwrócić zdeponowane na nim środki, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty Prowizji Uczestnikowi Programu z tytułu przychodów generowanych przez zablokowanego Klienta.
 8. Jeśli wobec Klienta prowadzone jest przez Organizatora lub uprawnione organy postępowanie wyjaśniające, Organizator jest uprawniony wstrzymać wypłatę należnej Prowizji od przychodów generowanych przez Klienta do czasu zakończenia tego postępowania.

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez Organizatora zostały określone w niniejszym Regulaminie oraz w „Klauzuli informacyjnej RODO”, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Organizator, tj. BB Trade Estonia OÜ z siedzibą: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, Estonia, wpisana rejestrze spółek pod numerem 14814864. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników do celów, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane. Jeżeli zmienił się pierwotny cel przetwarzania danych osobowych, dla których dane zostały zebrane, Administrator ma obowiązek przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować użytkownika, zgodnie z art. 13 ust. 3 Rozporządzenia, a gdy zachodzi taka konieczność - odebrać od Użytkownika zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 3. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

§ 9 - Poufność

 1. Uczestnikowi Programu mogą zostać powierzone poufne dane dotyczące działalności Organizatora, a także dane osobowe Klientów pozyskanych przez danego. Organizator upoważnia Uczestnika Programu do przetwarzania danych osobowych Klientów takich, jak - data rejestracji, nazwa użytkownika oraz wartość prowizji pobranej od Klienta podczas transakcji na giełdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy o uczestnictwo w niniejszym Programie Partnerskim. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów wygasa z chwilą rezygnacji Uczestnika w udziale w Programie, a także w przypadku rozwiązania współpracy między Stronami.
 2. Jako poufne dane Organizatora należy rozumieć wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora, w szczególności informacje o charakterze handlowym związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Organizatora, wszelkie dane o Klientach Giełdy, w tym informacje o nazwie użytkownika, dacie rejestracji oraz wysokości zarobków, informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa Organizatora, inne informacje dotyczące Serwisu, Giełdy oraz Organizatora, do których dostęp otrzymuje Uczestnik Programu w związku z uczestnictwem w Programie (zwane w dalszej części niniejszego paragrafu jako Dane Poufne)
 3. Uczestnik Programu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych Poufnych, tj. że nie będzie utrwalać na jakichkolwiek nośnikach danych, powielać, rozpowszechniać, przekazywać, ujawniać, ani udostępniać w jakiejkolwiek formie Danych Poufnych osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyraźniej, pisemnej zgody Organizatora.
 4. Uczestnik Programu zobowiązuje się wykorzystywać Dane Poufne wyłącznie dla celów podejmowania działań związanych z realizacją uczestnictwa w Programie.
 5. Uczestnik Programu zobowiązany jest przechowywać wszystkie Dane Poufne w sposób zapewniający całkowite zabezpieczenie przed ich utratą, rozpowszechnieniem, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem osobom lub podmiotom trzecim, a w przypadku ujawnienia, rozpowszechnienia, powielenia, nieuprawnionego dostępu, lub utraty Danych Poufnych zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
 6. Przystępując do niniejszego Programu, Uczestnik Programu oświadcza, że został poinformowany o grożącej, stosownie do przepisów §71 i § 72 estońskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 grudnia 2018 r. odpowiedzialności karnej oraz o możliwości nałożenia na administratora kar pieniężnych przewidzianych w art. 83 RODO. Niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej w wymienionych przepisach, Organizator zastrzega, że naruszenie zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Organizatora może zostać uznane za naruszenie podstawowych obowiązków umownych i skutkować natychmiastowym rozwiązaniem niniejszego Programu Partnerskiego.
 7. Organizator może obciążyć Uczestnika Programu karą umowną w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Danych Poufnych. Łączna wysokość kar umownych za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych Poufnych nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 8. Obowiązek zachowania w tajemnicy Danych Poufnych, określony w niniejszym paragrafie, wiąże Uczestnika Programu bezterminowo, w szczególności nie wygasa na skutek rezygnacji Uczestnika Programu z uczestnictwa w Programie, a Uczestnik Programu nie może zostać z obowiązku tego zwolniony, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie.

§ 10 Relacje wzajemne stron

 1. Organizator i Uczestnik Programu stanowią niezależne od siebie podmioty i żaden z zapisów Regulaminu nie ustanawia między nimi relacji partnerstwa, franczyzy, przedstawicielstwa ani stosunku pracy.
 2. Uczestnik Programu nie jest w żadnym wypadku uprawniony do składania ani przyjmowania żadnych propozycji, ofert ani oświadczeń woli w imieniu Organizatora.

§ 11 Gwarancje

 1. Organizator nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Programu.
 2. Funkcjonowanie Programu w całości odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, zatem Uczestnik Programu pozostaje wyłącznie odpowiedzialność za zapewnienie niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do sieci Internet, celem uczestnictwa w Programie, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych przerw w dostępie do Internetu lub błędów leżących po stronie dostawcy Internetu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Programu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Programu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Organizator zobowiązuje się informować Uczestników Programu o każdorazowej planowanej przerwie technicznej, uniemożliwiającej dostęp do Programu.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w związku niemożnością korzystania z Programu przez Uczestnika Programu wynikające z niewłaściwego działania, błędów, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią systemu informatycznego, za pośrednictwem którego działa Program.

§ 12 Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla wszelkich usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Uczestników Programu w ramach Programu, za pośrednictwem Serwisu, jest prawo Republiki Estońskiej.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Programu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 3. Uczestnik Programu będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na unijnej platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13 Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Każdy Uczestnik Programu, może w dowolnym momencie odstąpić od uczestnictwa w Programie.
 2. W celu odstąpienia od uczestnictwa w Programie, Uczestnik Programu musi przesłać na adres e-mail: [email protected], oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator jest uprawniony pozbawić Uczestnika Programu prawa do uczestnictwa w Programie, w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli Uczestnik Programu nie wykazuje aktywności w Programie, tj. nie pozyskał żadnego nowego Klienta przez okres co najmniej 2 lat, przesyłając mu na podany w Serwisie adres e-mail zawiadomienie o tym fakcie.
 4. Organizator jest uprawniony czasowo zawiesić udział Uczestnika Programu w Programie, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu, praw Organizatora lub praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów do czasu wyjaśnienia czy naruszenie rzeczywiście miało miejsce.
 5. Organizator jest uprawniony pozbawić Uczestnika Programu prawa do uczestnictwa w Programie bez wcześniejszego uprzedzenia, jeśli Uczestnik Programu narusza przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre imię Organizatora lub którekolwiek z postanowień Regulaminu, przesyłając mu przesyłając mu na podany w Serwisie adres e-mail zawiadomienie o tym fakcie.
 6. W momencie rezygnacji z Programu przez Uczestnika Programu lub pozbawienia Uczestnika Programu prawa uczestnictwa w Programie wszystkie prawa i upoważnienia przyznane Uczestnikowi Programu na mocy Regulaminu stają się nieważne, a Uczestnik Programu zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie Linki Polecające i banery reklamowe Organizatora.
 7. W momencie rezygnacji z Programu przez Uczestnika Programu lub pozbawienia Uczestnika Programu prawa uczestnictwa w Programie, Uczestnik Programu jest uprawniony wyłącznie do niewypłaconych Prowizji sprzed ustania uczestnictwa w Programie, nie jest jednakże uprawniony do jakiejkolwiek Prowizji po ustaniu uczestnictwa w Programie.
 8. Organizator może czasowo wstrzymać płatności w celu upewnienia się, że Uczestnikowi zostanie wypłacona należna kwota.
 9. Jeśli Organizator zezwala na dalszą działalność na Giełdzie Klientów poleconych przez Uczestnika Programu, którego uczestnictwo w Programie ustało, nie oznacza to wznowienia uczestnictwa w Programie.
 10. Ustanie uczestnictwa w Programie nie zwalnia Uczestnika Programu z odpowiedzialności za naruszenia postanowień Regulaminu sprzed ustania.

§ 14 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy zdaniem Uczestnika Programu usługi świadczone przez Organizatora w ramach Programu nie były realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 2. Wszelkie zastrzeżenia składane są w formie reklamacji, która może zostać złożona:
  • a) w formie pisemnej poprzez przesłanie na adres: BB Trade Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415 Estonia;
  • b) w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected];
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) nazwę (login) pod jakim Uczestnik Programu występuje w Serwisie;
  • b) zastrzeżenia i okoliczności uzasadniające reklamację;
  • c) proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Organizator zwróci się do Uczestnika Programu o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, Organizator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas przewidywany do rozpatrzenia reklamacji przez dany podmiot, o czym Uczestnik Programu zostanie poinformowany wraz ze wskazaniem danych podmiotu świadczącego daną usługę.
 5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.
 6. Uczestnik Programu ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Organizatora w ramach reklamacji pisemnie, na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Postanowienia ust. 2, 3 oraz 4 niniejszego § stosuje się odpowiednio do odwołania.

§15 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Uczestnikom Programu zmienionego Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu każdy Uczestnik Programu zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez niego w Serwisie.
 3. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest jednoznaczny z koniecznością zakończenia uczestnictwa w Programie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik Programu w celu zakończenia uczestnictwa w Programie powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], przed upływem 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją o zmianie Regulaminu.
 5. Brak zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, we wskazanym terminie, oznacza, że Uczestnik Programu akceptuje wprowadzane zmiany.