Regulamin rejestracji i administrowania Kartami Płatniczymi na platformie BitBay

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy „Regulamin rejestracji i administrowania Kartami Płatniczymi na platformie Bitbay.net” (zwany dalej: „Regulaminem”) określa szczegółowe zasady świadczenia przez Expofer Servis House S.R.O. (zwany dalej „Procesorem”) za pośrednictwem Serwisu usług polegających na udostępnianiu Użytkownikom posiadającym Konto prowadzone dla Użytkownika w serwisie BitBay.net, możliwości technicznych do dokonywania wpłat oraz wypłat za transakcje przeprowadzane na platformie BitBay.net.
 2. Procesor jest podmiotem świadczącym usługi w zakresie technicznej obsługi transakcji.
 3. Procesor nie wykonuje działalności w zakresie usług płatniczych, świadczy jedynie usługę technicznej obsługi transakcji.
 4. Procesor realizuje obsługę techniczną transakcji dokonywanych przez Użytkownika na rzecz BB Trade Estonia OÜ (bitbay.net) w związku z umową zawartą między Użytkownikiem a BB Trade Estonia OÜ.
 5. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest zapoznanie się i akceptacja przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik zawiera z Procesorem Umowę o obsługę techniczną.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bitbay.net.
 7. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z oprogramowaniem powszechnie wykorzystywanym do przeglądania jej zasobów.

§ 2 Definicje

Bitbay.net
Adres witryny internetowej pod którym prowadzona jest platforma umożliwiająca handel on-line kryptowalutami, w ramach której organizowane są transakcje. Operatorem platformy jest BB Trade Estonia OÜ

Dostawca
Dostawca usług płatniczych prowadzący Rachunek Użytkownika

Interfejs Dostawcy
Interfejs zapewniony przez Dostawcę, z wykorzystaniem którego Serwis może zainicjować Zlecenie Płatnicze.

Instytucja Pośrednicząca
Podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje Operatorowi Płatności środki dla celów dokonania Płatności za Transakcję (w szczególności bank, instytucja kredytowa, instytucja płatnicza, agent rozliczeniowy).

Karta Płatnicza (Karta)
Instrument finansowy umożliwiający dokonywanie transakcji płatniczych procesowanych przez Operatorów płatności, który może zostać zarejestrowany przez Użytkownika - właściciela karty w Koncie.

Karta płatnicza zagraniczna
Karta płatnicza, która została wydana przez Organizację płatniczą poza terenem Estonii.

Kod CVV2/CVC2
Trzycyfrowy kod znajdujący się na odwrocie (rewersie) Karty Płatniczej obok podpisu Posiadacza Karty, służący do autoryzacji transakcji płatniczej realizowanej z użyciem Karty Płatniczej bez jej fizycznej obecności (transakcje płatnicze dokonywane przez Internet, telefon, pocztę)

Operator Płatności
Podmiot lub podmioty, łącznie lub każdy z osobna, świadczący usługi płatnicze w ramach Serwisu, na zasadach opisanych w Regulaminie BitBay.net

Opłata serwisowa
Opłata za obsługę Transakcji poprzez Serwis; opłata pobierana jest przez Procesora za pośrednictwem BB Trade Estonia OU od Użytkownika.

Organizacje płatnicze
Organizacje, które zrzeszają wydawców i instytucje świadczące usługi w procesie obsługi Kart Płatniczych wydawanych przez te organizacje; tutaj: Visa oraz Mastercard.

Płatność
Dokonanie przez Użytkownika zapłaty za wymianę walut w ramach bitbay.net z wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora Płatności kanałów płatności, w szczególności z wykorzystaniem Karty Płatniczej na rzecz bitbay.net.

Posiadacz Karty
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która zawarła z wydawcą Karty Płatniczej umowę, lub która zgodnie z umową zawartą z wydawcą Karty Płatniczej jest uprawniona do dokonywania transakcji Kartą Płatniczą na podstawie której wydana została Karta Płatnicza i realizowane są transakcje płatnicze Kartą Płatniczą;

Procesor
Expofer Servis House s.r.o., spółka prawa czeskiego, z siedzibą w Ostravie, pod adresem V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem CZ06095976 - firma świadcząca usługi technicznego przetwarzania transakcji dokonywanych za pomocą Karty Płatniczej pomiędzy Użytkownikami a Bitbay.net,

Regulamin
Treść niniejszego Regulaminu

Regulamin BitBay
Regulamin, którego treść znajduje się na stronie bitbay.net/regulamin

Serwis
Prowadzona w języku polskim techniczna usługa obsługi transakcji świadczona przez Procesora

Strony
Użytkownik lub Serwis.

Transakcja
Usługa polegająca na zasileniu konta w bitbay.net za pośrednictwem karty płatniczej, której efektem jest umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a bitbay.net. Usługa może polegać także na złozeniu przez Użytkownika polecenia wypłaty za pośrednictwem karty płatniczej, zgromadzonych środków na koncie w bitbay.net.

Umowa o Processing
Umowa zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu.

Usługa
Usługa świadczona przez Procesora, polegająca na technicznej obsłudze Transakcji.

Użytkownik
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz, której BB Trade Estonia OÜ świadczy usługi, dokonująca płatności kartą w celu uzupełnienia salda konta FIAT na platformie BitBay, bądź zlecająca wypłatę środków zgromadzonych na koncie na platformie Bitbay

Wydawca
Bank wydający Użytkownikom Karty Płatnicze na podstawie zawartej wcześniej z Użytkownikiem umowy.

Zlecenie Płatnicze
Polecenie wykonania określonej Płatności złożone przez Użytkownika do Wydawcy lub Dostawcy na rzecz bitbay.net za pośrednictwem Serwisu.

§ 3 Rejestracja Karty Płatniczej

 1. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej w Koncie Użytkownika, Użytkownik – Posiadacz Karty przy Płatności podczas wyboru metody płatności powinien podać dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia Usługi, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przejść pomyślnie Weryfikację opisaną w §3 ust. 2 Regulaminu.
 2. Z Karty Płatniczej Użytkownika pobierana jest bezzwrotna opłata mieszcząca się w przedziale pomiędzy 0,01 euro – 1 euro. Po blokadzie kwoty Użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji poprzez wpisanie ciągu cyfr odpowiadających wysokości zablokowanych środków.
 3. W przypadku nieudanej próby weryfikacji Karty Płatniczej, Karta nie zostanie obciążona kosztami weryfikacji.
 4. Użytkownik dokonuje akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu wraz ze złożeniem oświadczenia o przystąpieniu do Usługi.
 5. Użytkownik weryfikując Kartę Płatniczą oświadcza, że jest jej właścicielem. Nadto, Użytkownik może posługiwać się wyłącznie Kartą Płatnicza której jest Posiadaczem. Zabronione jest wykorzystywanie Kart Płatniczych należących do osób trzecich.
 6. Serwis umożliwia dokonywanie płatności wyłącznie kartą posiadającą funkcjonalność w postaci możliwości weryfikacji transakcji za pośrednictwem usługi 3D Secure. Transakcja wykonana kartą, której Wystawca nie oferuje weryfikacji 3D Secure nie zostanie zaakceptowana.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji dwuetapowej (nazywanej także 2FA), złożonej z dwóch etapów: wpisania poprawnego identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego, a następnie podanie kodu, do którego dostęp posiada tylko właściwy posiadacz konta w określonym serwisie. Przykładem oprogramowania zapewniającego uwierzytelnianie dwuetapowe jest Google Authenticator.
 8. Serwis nie obsługuje płatności kartami wydanymi przez Wydawców mających siedzibę w następujących krajach:
  • Iranie
  • Jemenie
  • Libii
  • Pakistanie
  • USA
  • Sudanie
  • Sudanie Południowym
  • Syrii
  • Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej;
 9. Użytkownik w ramach Usługi może mieć przypisane do Konta jednocześnie maksymalnie trzy Karty Płatnicze.
 10. Nie ma możliwości rejestracji Karty pre-paid (karty przedpłaconej), wydanej na okaziciela.
 11. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapewnienie kompletności i rzetelności zaszyfrowanych i zapisanych danych Kart Płatniczych. Powyższa usługa jest prowadzona przez podmioty trzecie, z którymi Serwis zawarł stosowne umowy. W przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 12. Użytkownik we własnym zakresie zarządza zapisanymi w Koncie Kartami Płatniczymi, tj. rejestruje i usuwa z Konta Karty Płatnicze.
 13. W ramach Usługi Użytkownik, poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu Bitbay.net zobowiązany jest do:
  • a. przestrzegania zasad posługiwania się Kartą Płatniczą uzgodnionych z jej Wydawcą, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku jej utraty (zagubienia lub kradzieży),
  • b. bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych w Serwisie Kartą Płatniczą zapisaną w Koncie oraz niezwłocznego zgłaszania wszelkich stwierdzonych niezgodności i nieprawidłowości wykorzystując procedurę opisaną w §7 pkt. 3.
 14. Usługa jest udostępniana przez Bitbay.net nieodpłatnie.
 15. Procesorowi jest przekazywana, za pośrednictwem BB Trade, Opłata Serwisowa od Użytkownika za dokonywanie Transakcji, która to opłata jest wyszczególniona w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ewentualne inne opłaty oraz kursy walutowe związane z realizacją Płatności przez Wydawcę instrumentu płatniczego lub Dostawcę określa umowa pomiędzy tym podmiotem i Użytkownikiem.
 16. Transakcje płatnicze dokonywane w ramach bitbay.net z wykorzystaniem zarejestrowanej Karty Płatniczej obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach Serwisu, na zasadach wskazanych w Regulaminie bitbay.net.
 17. Usługa nie jest usługą płatniczą. Skorzystanie z Usługi nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.
 18. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, deklaruje świadomość ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w obrocie kryptowalutami – tekst ostrzeżenia dostępny pod linkiem: https://bitbay.net/pl/ostrzezenie-dotyczace-kryptowalut
 19. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że jest świadomy, iż podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem Użytkownika lub pozyskanie przez osoby trzecie w inny sposób danych w celu przejęcia konta Użytkownika w bitbay.net, co może skutkować kradzieżą środków finansowych zgromadzonych przez Użytkownika.
 20. Za zdarzenia opisane w pkt 18 i 19 wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik i z tego tytułu nie może wysuwać żadnych roszczeń w stosunku do BitBay.net i Serwisu.

§4 Obsługa transakcji

 1. Przedmiotem usług świadczonych w ramach Serwisu jest obsługa techniczna transakcji dokonywanych przez Użytkownika.
 2. Usługi Serwisu są realizowane według wyboru dokonanego przez Użytkownika jako płatności przy użyciu Kart Płatniczych wykonywanych w środowisku internetowym, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia w/w metod przez Serwis lub bitbay.net.
 3. Użytkownik może wykonać Transakcje wyłącznie po dokonaniu akceptacji Regulaminu. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Transakcja jest realizowana przez Operatora Płatności na podstawie Zlecenia Płatniczego w czasie ustalonym z bitbay.net w umowie zawartej między Operatorem Płatności i bitbay.net.
 5. Po dokonaniu Płatności lub w przypadku zwrotu płatności Użytkownik jest informowany o tym fakcie komunikatem elektronicznym, tj. informacją w serwisie WWW bitbay.net lub wiadomością e-mail.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Płatności Operator Płatności niezwłocznie zwraca daną kwotę Użytkownikowi.
 7. Płatności realizowane są w walutach: EURO, GBP PLN. W przypadku nieposiadania przez Użytkownika środków w jednej z obsługiwanych walut, przewalutowanie następować będzie po kursie obowiązującym dla Instytucji Pośredniczącej. Przewalutowanie następować będzie w czasie Zlecenia Płatności.
 8. Użytkownik może w cyklu 30 dni dokonywać wpłat na kwotę 10 000 EUR oraz wypłat na kwotę 15 000 EUR, z zastrzeżeniem że limity te mogą zostać podniesione na wniosek Użytkownika, po pozytywnej dodatkowej weryfikacji dokonanej przez Dział Bezpieczeństwa. Cykl 30 dni rozpoczyna się od dnia dokonania pierwszej wpłaty/ wypłaty.. Maksymalna kwota jednorazowej wpłaty wynosi 5.000 EUR.
 9. Użytkownik będący konsumentem, poprzez akceptację Regulaminu i zawarcie Umowy o transakcję składa żądanie technicznego zrealizowania lub zainicjowania Zlecenia Płatniczego przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
 10. Serwis, zastrzega możliwość blokady korzystania z Karty Płatniczej w przypadku naruszenia przepisów wynikających z ustawy AML – treść aktu prawnego dostępna jest pod adresem https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide
 11. W przypadku stwierdzenia przez Dział Bezpieczeństwa notorycznego przepinania Kart Płatniczych przez Użytkownika, ocenianego na podstawie aktywności podejmowanej na Koncie, skutkuje blokadą Konta Użytkownika.
 12. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu skutkować będzie blokadą Konta.
 13. W przypadku powzięcia przez BitBay uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub kryptowaluty będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitBay zastrzega sobie prawo do zablokowania danej transakcji lub Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez BitBay. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości (np. poprzez ponowną weryfikację Użytkownika) lub uzyskania stosownego postanowienia odpowiedniego organu BitBay ma prawo do zablokowania Konta danego Użytkownika.

§5 Dane osobowe

 1. Procesor jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Posiadaczy Kart w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Bitbay.net nie przechowuje, nie przetwarza ani nie administruje danymi Kart Płatniczych Użytkowników. Usługi przechowywania, szyfrowania i zapisywania danych karty są prowadzone przez podmioty trzecie, z którymi Serwis zawarł stosowne umowy, a dane są przetwarzane w bezpiecznym środowisku posiadającym certyfikat PCI-DSS Level 1.
 3. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że dane podawane przez niego w trakcie obsługi i realizacji Płatności są prawdziwe i aktualne. Podanie danych niezgodnych z prawdą będzie rodzić po stronie Użytkownika odpowiedzialność cywilną względem Serwisu. Powyższe nie wyklucza odpowiedzialności karnej, o ile przepis prawa tak przewiduje.

§ 6 Odpowiedzialność Stron

 1. Zasady odpowiedzialności wydawcy instrumentu płatniczego lub Dostawcy za nieautoryzowane transakcje płatnicze, a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy tym podmiotem i Użytkownikiem.
 2. Serwis nie będzie realizować Płatności z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, które są:
  • 1) nieważne,
  • 2) zastrzeżone,
  • 3) wykorzystywane sprzecznie z zasadami korzystania z danego instrumentu płatniczego,
  • 4) co do których zaistniało podejrzenie o nieuprawnionym użyciu.
 3. Na Serwisie spoczywa ciężar udowodnienia, że Dostawca otrzymał Zlecenie Płatnicze oraz że - w zakresie właściwości Operatora Płatności - Płatność została uwierzytelniona, prawidłowo zapisana i nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Płatności, w tym wykonaniem z opóźnieniem.
 4. Serwis ma prawo odmowy obsługi konkretnej Płatności w przypadku braku spełnienia przez Użytkownika wymogów określonych w Regulaminie lub w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności Transakcji i nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.
 5. Serwis nie zapewnia realizacji Transakcji w przypadku przerw technicznych lub innych przyczyn leżących po stronie Instytucji Pośredniczących, a także w przypadkach nie zastosowania się Użytkownika do instrukcji znajdujących się w bitbay.net lub w niniejszym Regulaminie.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za infrastrukturę techniczną i system informatyczny Użytkownika i bitbay.net.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji będące konsekwencją wystąpienia siły wyższej.
 8. Obowiązki Użytkownika:
  • 1) wykorzystywanie Serwisu wyłącznie do dokonywania Transakcji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zapisami w Regulaminie BitBay
  • 2) postępowanie w zakresie korzystania z Serwisu w sposób rzetelny i zgodny z prawem, w szczególności podawanie prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji, niepodejmowanie działań na szkodę Serwisu lub innych osób, niedopuszczanie się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w rekomendacjach publikowanych na stronie internetowej Serwisu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niestosowania się do przedmiotowych zaleceń. Użytkownik, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Serwisu powinien sprawdzić certyfikat serwera.
 10. Ze względu na zasady bezpieczeństwa Serwis ma prawo żądać od Użytkownika aktualnych danych osobowych lub potwierdzenia tych danych, a także wszelkich innych informacji wymaganych przez Serwis zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§ 7 Reklamacje

 1. W przypadku problemów z realizacją Transakcji, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Wydawcą swojego instrumentu płatniczego.
 2. W przypadku, gdy Serwis świadczy usługi w ramach bitbay.net niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja taka powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż do 5 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.
 3. Reklamację, o której mowa w pkt 2, Użytkownik może zgłosić pisemnie, przesyłając ją za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres Operatora Giełdy: BB Trade Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415 Estonia lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected];
 4. Reklamację, o której mowa w pkt 2, Serwis rozpatruje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 Dni od daty jej wpływu. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia BitBay zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, BitBay może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas przewidywany do rozpatrzenia reklamacji przez dany podmiot, o czym zostanie poinformowany Użytkownik wraz ze wskazaniem danych podmiotu świadczącego daną usługę.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Użytkownikowi w formie pisemnej, lub w przypadku skierowania reklamacji w formie elektronicznej, w tożsamej formie, lub po uzgodnieniu z Użytkownikiem, za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji.
 6. Zgłoszenie Użytkownika powinno zawierać możliwie wyczerpującą ilość informacji, w tym co najmniej:
  • 1) numer Transakcji,
  • 2) kwotę Transakcji,
  • 3) datę i godzinę Transakcji,
  • 4) informacje o zamówieniu w bitbay.net – numer, zakupione usługi, numer karty płatniczej (pierwsze 6 cyfr oraz 4 ostatnie),
  • 5) nazwę oraz login pod jakim Użytkownik występuje w BitBay.
 7. Niezależnie od tego, jaki sposób kontaktu w sprawie rozpatrzenia reklamacji wybierze Użytkownik, BitBay ma prawo przesłać informację o odpowiedzi w formie papierowej na adres korespondencyjny Użytkownika.
 8. Jeśli BitBay podczas rozpatrywania reklamacji będzie potrzebował dodatkowych informacji, ma prawo telefonicznie skontaktować się z Użytkownikiem pod numerem telefonu, który Użytkownik wskazał do kontaktu z BitBay.
 9. Jeśli BitBay nie uwzględni roszczeń Użytkownika przedstawionych w reklamacji, Użytkownik ma prawo złożyć odwołanie.
 10. Użytkownik jest zobowiązany na wezwanie współpracować z BitBay w celu ustalenia przyczyn nieprawidłowości zgłaszanych w reklamacji.
 11. Reklamacja, która nie dotyczy działalności Serwisu opisanej w Regulaminie, jest przekazywana odpowiedniemu podmiotowi. Podmiot, którego działalności dotyczy skarga, rozpatruje ją na zasadach wskazanych w jego regulacjach oraz przepisach wewnętrznych.

§8 Obowiązywanie i rozwiązywanie umowy

 1. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
 2. Umowa z Procesorem w przedmiocie świadczenia Usługi może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika poprzez złożenie rezygnacji w stosunku do bitbay.net, na zasadach przewidzianych w Regulaminie BitBay.
 3. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w sytuacji:
  • a. Usunięcia przez Użytkownika ostatniej Karty Płatniczej zapisanej w Koncie Użytkownika.
  • b. Rozwiązania umowy z bitbay.net poprzez wypowiedzenie Regulaminu BitBay.
  • c. Rozwiązania umowy z Procesorem poprzez wypowiedzenie Regulaminu BitBay.
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Procesora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania BitBay.net lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez BitBay.net lub przez Procesora, polegające na fałszowaniu danych w ramach Usługi, Bitbay.net ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia
 2. BB Trade Estonia OU, zastrzega prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, w przypadku, gdy:
  • a. dokonania przez Operatora Płatności zmiany zasad świadczenia usług płatniczych związanych z koniecznością zmiany Regulaminu BitBay, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług;
  • b. dokonania przez organizację płatniczą, w ramach której wydawane są Karty Płatniczej, zmiany zasad na jakich następuje wydawanie Kart Płatniczych oraz realizacja transakcji płatniczych Kartami Płatniczymi, o ile wpływa to na zasady funkcjonowania Usługi;
  • c. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania wyroków sądowych lub decyzji administracyjnej przez organ administracji publicznej wpływających na zasady funkcjonowania Usługi lub Kart Płatniczych;
  • d. dokonania niezbędnych zmian odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych, z których korzysta Serwis lub bitbay.net, o ile zmiany te wpływają na zasady funkcjonowania Usługi;
  • e. innych ważnych powodów,
  • f. konieczności dokonania sprostowania lub poprawienia oczywistych omyłek lub błędów pisarskich, doprecyzowania postanowień, uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
   • które wejdą w życie 8 dnia licząc od dnia poinformowania Użytkowników o zmianie w sposób określony w ust. 3 poniżej.
 3. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym BitBay, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Użytkownika. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi pomiędzy Użytkownikiem a bitbay.net. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 4. Zmiana Tabeli Prowizji nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. BitBay zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez bitbay.net lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na stronie głównej lub podstronach Serwisu.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Estońskiej.
 7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem BitBay zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla Umowy o Processing zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu oraz dla stosunków pomiędzy Bitbay.net a Użytkownikiem przed zawarciem umowy jest prawo estońskie. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, nie stosuje się przepisów UUP, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy.
 9. Regulamin. Językiem stosowanym do komunikacji z Użytkownikiem jest język polski oraz język angielski.

Załącznik nr 1

Tabela prowizji:

PLN

 • 2,99%, min. prowizja 10 PLN

EUR

 • 2,99%, min. prowizja 2,50 EUR

GBP

 • 2,99% min. prowizja 2 GBP