RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla użytkowników giełdy BitBay

Bezpieczeństwo Użytkowników naszej giełdy stanowi dla zespołu BitBay najważniejszą wartość. Jesteśmy grupą przedsiębiorstw działającą nie tylko w oparciu o właściwe instrumenty prawne, ale przede wszystkim o wysokie standardy etyczne. Zależy nam na budowie wzajemnego zaufania, które jest wartością decydującą o Waszym zadowoleniu oraz naszej kondycji, transparentności oraz dbałości o bezpieczeństwo przede wszystkim Was - Naszych Klientów. Realizując powyższe zasady, a także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy poinformować Was o tym kto, jak i na jakiej podstawie przetwarza Wasze dane osobowe.

Poniżej znajdziecie informacje i odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przetwarzania i ochrony Waszych danych.

Kto jest administratorem Twoich danych i kto współadministruje Twoje dane osobowe?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Spółka Pinewood Holdings Limited z siedzibą: 66, Old Bakery Street VLT 1454 Valletta, Malta, wpisana w rejestrze spółek pod numerem C 86244.

Ponadto, dostęp do Twoich danych będą mieli współadministratorzy:

  • taXsaprent sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kępowa 45, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000720989.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych skontaktuj się z naszym Inspektorem (kontakt do inspektora: [email protected]).

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta i po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pinewood Holdings Limited oraz współadministratorów?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług giełdy oraz świadczenia usług marketingowych mających na celu przybliżenie Ci produktów oraz usług giełdy Bitbay. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

Ponadto na podstawie przepisów rozdziału V Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE oraz art. 13 Rozporządzenia z dnia 1 stycznia 2018r. w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, informacje o przeprowadzanych transakcjach oraz inne dokumenty dotyczące transakcji będą przechowywane przez nas przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją oraz na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm.) przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w jakim nastąpiło rozwiązanie umowy o świadczenie przez nas usługi.

Jakie masz uprawnienia wobec administratora i współadmistratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważysz, że Twoje dane są niekompletne lub nieprawdziwe,
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych kiedy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratorów. Cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych możesz w sytuacji kiedy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny zostać usunięte również w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub kiedy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, kiedy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe. W takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Ponadto możesz żądać ograniczenia przetwarzania jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, kiedy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych?

Ponieważ podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub na podstawie ww. przepisów prawa.

Komu administrator i współadministratorzy udzielają dostępu do Twoich danych?

Dostęp do danych osobowych przysługuje wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych. Są oni przeszkoleni ze stosowania przepisów RODO oraz posiadają odpowiednie certyfikaty w tym zakresie.