Usługa Wymiany Walut - Regulamin

Regulamin Usługi Wymiany Walut

Niniejszy Regulamin jest ważny od 09.08.2021 r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania przez BB Trade Estonia OU, będącą operatorem giełdy walut wirtualnych bitbay.net, usługi wymiany walut fiducjarnych świadczonej przez zewnętrznego Usługodawcę.

§ 2.

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia otrzymują następujące znaczenie:

 • Adres Poczty Elektronicznej – ustalony przez Klienta jego indywidualny adres e-mail, używany do komunikacji pomiędzy Platformą Partnera a Klientem.
 • Dyspozycja Klienta – instrukcja złożona przez Klienta w celu przekazania przez Partnera do Usługodawcy określonych czynności związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta Usługi Wymiany Walut objętej Umową i niniejszym Regulaminem, zawierającej instrukcje odnośnie jej treści, przekazywane w formie elektronicznej przy użyciu Platformy Partnera.
 • Hasło – ustalony przez Klienta unikalny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający mu dostęp do jego Konta, który powinien być przechowywany w poufności i który nie może być udostępniany bez upoważnienia osobom trzecim.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która poprzez Rejestrację, pełną aktywację Konta Klienta oraz uaktywnienie funkcjonalności Usługi Wymiany Walut, zamierza za pośrednictwem Platformy Partnera korzystać z Usługi Wymiany Walut świadczonej przez Usługodawcę..
 • Konto Klienta – część Platformy Partnera dostępna dla Klienta po zalogowaniu, chroniona Hasłem, stanowiąca zasób danych Klienta i informacje o jego działaniach na Platformie Partnera.
 • Partner – BB Trade Estonia OU z siedzibą w Estonii, pod adresem: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415, wpisana do estońskiego rejestru spółek pod numerem 14814864.
 • Platforma Partnera – platforma internetowa dostępna pod publicznym adresem internetowym www.bitbay.net prowadzona przez Partnera, umożliwiająca korzystanie z Usługi Wymiany Walut świadczonych przez Usługodawcę.
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki techniczne udostępniania przez Partnera Usługi Wymiany Walut świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Partnera.
 • Regulamin Partnera – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Partnera zamieszczony na Platformie Partnera pod adresem https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia.
 • Rejestracja – zespół czynności składających się na proces zakładania Konta Klienta na Platformie Partnera, polegających w szczególności na prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza dostępnego na Platformie Partnera, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Partnera.
 • Siła Wyższa - zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od Klienta, Partnera oraz Usługodawcy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na określony czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać, w szczególności epidemie, pożar, klęski żywiołowe, strajki, awarie, działania wojenne o jakimkolwiek charakterze, embargo, inne zakazy rządowe o charakterze finansowo-gospodarczym.
 • Transakcja – realizacja Usługi Wymiany Walut na podstawie złożonej przez Klienta Dyspozycji Klienta.
 • Usługa Wymiany Walut – usługa świadczona Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem Partnera z wykorzystaniem Platformy Partnera, której przedmiotem jest transakcja wymiany określonej kwoty jednej waluty fiducjarnej na określoną kwotę innej waluty fiducjarnej, po kursie i warunkach wymiany udostępnianych przez Partnera, oferowanych przez Usługodawcę i zatwierdzonych przed realizacją Dyspozycji Klienta przez Klienta.
 • Umowa – umowa zawierana w formie elektronicznej pomiędzy Klientem a Usługodawcą poprzez poprawną Rejestrację na Platformie Partnera oraz złożenie Dyspozycji Klienta, na podstawie której Usługodawca świadczy Usługę Wymiany Walut za pośrednictwem Partnera na rzecz Klienta.

§ 3.

 1. Usługodawca świadczy Usługę Wymiany Walut na rzecz Klientów za pośrednictwem Partnera, z wykorzystaniem Platformy Partnera, na podstawie Umowy.
 2. Partner jedynie udostępnia Usługę Wymiany Walut na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą oraz Regulaminu.
 3. Warunkiem udostępnienia Usługi Wymiany Walut przez Partnera dla Klienta jest poprawna Rejestracja Klienta na Platformie Partnera.

Rozdział 2. Tryb i warunki udostępniania Usługi Wymiany Walut

§ 4.

 1. Udostępnianie Usługi Wymiany Walut świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Klienta następuje poprzez Rejestrację na Platformie Partnera i akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Klienci posiadający Konto Klienta przed dniem wejścia w życie Regulaminu, celem skorzystania z Usługi Wymiany Walut są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść.
 3. Proces Rejestracji odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Partnera oraz dodatkowo wymaga wyrażenia zgody przez Klienta na skorzystanie z Usług Wymiany Walut udostępnianych na Platformie Partnera, świadczonych przez Usługodawcę.

Rozdział 3. Rodzaje i zakres Usługi Wymiany Walut

§ 5.

 1. Podmiotem świadczącym Usługę Wymiany Walut jest Usługodawca, którą Partner jedynie udostępnia Klientowi za pośrednictwem Platformy Partnera.
 2. Partner udostępnia Usługę Wymiany Walut zgodnie z odrębną umową zawartą z Usługodawcą, Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient posiada dostęp do Usługi Wymiany Walut po akceptacji Regulaminu oraz prawidłowej i pełnej weryfikacji Konta Klienta zgodnie z wewnętrznym procedurami Partnera dostępnymi pod adresem: https://bitbay.net/pl/regulamin-bitbay-estonia.
 4. Partner nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub błędne Dyspozycje Klienta, chyba że odpowiedzialność Partnera w tym zakresie wynika ze znajdujących zastosowanie powszechnie wiążących norm prawa.
 5. Partner ma prawo odmowy wykonania wszelkich czynności związanych z udostępnianiem Klientowi Usługi Wymiany Walut, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż jakiekolwiek działanie Klienta pozostaje niezgodne z prawem.
 6. Partner jest uprawniony w każdym czasie zawiesić udostępnianie Usługi Wymiany Walut na okres, w którym zawieszeniu ulega dostęp do Platformy Partnera oraz na polecenie Usługodawcy, na okres przez niego wskazany. Informacja o zawieszeniu udostępniania Usługi Wymiany Walut oraz o planowanym terminie wznowienia, zamieszczana będzie na Koncie Klienta.
 7. W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu, Regulaminu Partnera lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Partnera lub Usługodawcy, bądź szkodzą innym Klientom, mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Partnera lub przez Usługodawcę, polegające na fałszowaniu danych w ramach Usługi Wymiany Walut, Partner ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Klienta.
 8. Partner zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Dyspozycji Klienta, jeżeli jest ona niezgodna z postanowieniami Regulaminu, a także prawo nieprzyjęcia oraz anulowania Dyspozycji Klienta, jeżeli jej wykonanie jest niemożliwe na skutek okoliczności, za które Partner nie ponosi odpowiedzialności oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Podstawowym kanałem dystrybucji informacji pomiędzy Partnera a Klientem przy udostępnianiu Usługi Wymiany Walut, jest Platforma Partnera, kanał komunikacyjny e-mail ([email protected]) oraz poprzez czat dostępny na platformie Partnera.
 10. Usługa Wymiany Walut świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy Partnera realizowana jest wyłącznie elektronicznie.
 11. Usługa Wymiany Walut świadczona jest za pośrednictwem Platformy Partnera 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępu do Usług, związanych z serwisem technicznym Platformy Partnera lub Usługodawcy. Informacja o czasowym ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Wymiany Walut zamieszczana będzie z wyprzedzeniem na Platformie Partnera.

§ 6.

 1. Usługa Wymiany Walut realizowana jest pomiędzy walutami:: EUR;PLN; GBP; USD, z zastrzeżeniem późniejszego ich rozszerzenia na inne waluty i udostępniana jest nieodpłatnie.
 2. Klient przekazuje do realizacji Dyspozycję Klienta związaną z Usługą Wymiany Walut, poprzez poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza określającego wartość waluty wymienianej i docelowej oraz aktualnego kursu wymiany walut.
 3. Wysłanie Dyspozycji Klienta do realizacji Usługi Wymiany Walut następuje w chwili jej zatwierdzenia przez Klienta na Platformie Partnera.
 4. Partner przekazuje do Usługodawcy realizację Usługi Wymiany Walut zgodnie z parametrami Dyspozycji Klienta, która została przekazana Partnerowi za pośrednictwem Platformy Partnera.
 5. Dokonanie Transakcji przez Klienta jest każdorazowo potwierdzane przez Partnera na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 6. Rozliczenie Transakcji następuje automatycznie po realizacji Dyspozycji Klienta przez Usługodawcę i udostępnieniu potwierdzenia danej Transakcji na Platformie Partnera. W przypadku braku możliwości realizacji Transakcji pobrana kwota zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi przez Usługodawcę.
 7. Partner, zastrzega możliwość blokady korzystania z Usługi Wymiany Walut w przypadku naruszenia przepisów wynikających z ustawy AML – treść aktu prawnego dostępna jest pod adresem https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide.

§ 7.

 1. Usługodawca posiada prawo odrzucenia Dyspozycji Klienta na zasadach określonych w regulaminie Usługodawcy. Partner nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Dyspozycji Klienta do realizacji, jeśli jest to spowodowane odrzuceniem Dyspozycji Klienta przez Usługodawcę.

Rozdział 4. Nadzór systemu / Odpowiedzialność

§ 8.

 1. Partner zastrzega sobie możliwość z przyczyn technicznych lub prawnych, w szczególności z uwagi na wymogi realizacji procedur wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • a) anulowania wszystkich lub wybranych Transakcji, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na Adres Poczty Elektronicznej,
  • b) czasowego zablokowania możliwości składania Dyspozycji Klienta w ramach korzystania z Usługi Wymiany Walut, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej na Adres Poczty Elektronicznej,
  • c) czasowego zawieszenia lub ograniczenia Usług Wymiany Walut na wybranej parze walut z powiadomieniem lub bez powiadomienia Klienta.
 2. Partner nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Dyspozycji Klienta lub Transakcji w przypadku wstrzymania Dyspozycji Klienta lub Transakcji, blokady Konta Klienta lub zamrożenia środków pieniężnych decyzją uprawnionych organów, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w powołaniu na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wewnętrzne procedury Partnera lub w wykonaniu decyzji Usługodawcy.
 3. Partner ma prawo odmowy obsługi konkretnej Dyspozycji Klienta lub Transakcji w przypadku braku spełnienia przez Klienta wymogów określonych w Regulaminie lub w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawem Dyspozycji Klienta lub Transakcji, i nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.
 4. Partner nie zapewnia realizacji Dyspozycji Klienta i Transakcji w przypadku przerw technicznych lub z powodu innych przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, a także w przypadkach nie zastosowania się Klienta do instrukcji znajdujących się na Platformie Partnera lub wynikających z Regulaminu oraz Regulaminu Usługodawcy.
 5. Partner nie ponosi odpowiedzialności za infrastrukturę techniczną i system informatyczny Klienta i Usługodawcy.
 6. Partner nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Dyspozycji Klienta lub Transakcji będące konsekwencją wystąpienia Siły Wyższej.
 7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w rekomendacjach publikowanych na Platformie Partnera. Partner nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje niestosowania się do przedmiotowych zasad.
 8. Klient, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Platformy Partnera powinien sprawdzić certyfikat serwera.
 9. Ze względu na zasady bezpieczeństwa Partner ma prawo żądać od Klienta aktualnych danych osobowych lub potwierdzenia tych danych, a także wszelkich innych informacji wymaganych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
 10. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu skutkować będzie blokadą Konta Klienta
 11. W przypadku powzięcia przez Partnera uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne będące przedmiotem Transakcji pochodzą z przestępstwa, Partner zastrzega sobie prawo do zablokowania danej Transakcji lub Konta Klienta, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez Partnera. Do czasu wyjaśnienia wątpliwości (np. poprzez ponowną weryfikację Klienta) lub uzyskania stosownego postanowienia odpowiedniego organu Partner ma prawo do zablokowania Konta Klienta danego Klienta.

Rozdział 5. Potwierdzenia Transakcji

§ 9.

 1. Partner jest zobowiązany do przekazania Klientowi potwierdzenia kupna/sprzedaży walut dla każdej dokonanej przez niego Transakcji.
 2. Potwierdzenia kupna/sprzedaży w ramach Usługi Wymiany Walut generowane są i udostępniane automatycznie po zakończeniu realizacji Dyspozycji Klienta na Koncie Klienta.

Rozdział 6. Ochrona danych osobowych

§ 10.

 1. Partner i Usługodawca są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.
 2. Partner i Usługodawca stosują zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, poprzez m. in. wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wdrożenie i realizację polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Partner i Usługodawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z zasadami RODO oraz odpowiednio z krajowymi przepisami odnoszącymi się do ochrony danych osobowych.
 4. Partner i Usługodawca przetwarzają następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania/adres zameldowania, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, dowód osobisty/paszport (numer, data wydania, data ważności, miejsce wydania), data urodzenia, PESEL, miejsce urodzenia, obywatelstwo.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. B RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Klient w celu założenia Konta Klienta na Platformie Partnera oraz skorzystanie z Usługi Wymiany Walut za pośrednictwem Partnera na rzecz Klienta;
  • art. 6 ust. 1 lit. C RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych określonych, w szczególności w estońskiej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 26 października 2017 roku oraz litewskim prawie zapobiegania prania pieniędzy i finansowaniu terrorystycznym z dnia 19 czerwca 1997 r.
  • art. 6 ust. 1 lit. F RODO - uzasadniony interes administratorów danych osobowych polegający przede wszystkim na: poprawie jakości Usługi Wymiany Walut, dostosowaniu Usługi Wymiany Walut do potrzeb Klientów, udzielenia odpowiedzi na żądania Klientów, zwiększania efektywności Platformy Partnera, zapewnienia bezpieczeństwa Platformy Partnera, wysyłki newslettera, marketingu produktów własnych Administratorów Danych. Podanie danych osobowych przez Klientów w procesie Rejestracji jest dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta Klienta na Platformie Partnera i korzystania z Usługi Wymiany Walut określonych niniejszym Regulaminem. Podanie danych osobowych przez Klientów jest częściowo wymogiem umownym i częściowo wymogiem ustawowym. W przypadku odmowy przez Klienta podania danych osobowych, założenie Konta Klienta na Platformie Partnera i korzystanie z Usług określonych niniejszym Regulaminem nie będzie możliwe.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Partnera i Usługodawcę, Klientom przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawiania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Klient, który uważa, że Partner lub Usługodawca przetwarza dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, Estońskiego Inspektoratu Ochrony Danych, 39 Tatari, 10134 Tallinn, Estonia;
 8. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Administratorzy danych mogą przekazywać dane osobowe Klientów: partnerom biznesowym, osobom współpracującym, podmiotom świadczącym outsourcing pracowników, operatorom płatności, podmiotom oferującym oprogramowanie do obsługi klienta, podmiotom świadczącym usługę poczty internetowej, podmiotom oferującym usługę weryfikacji skanów dokumentów, podmiotom świadczącym usługi hostingowe serwerów, jeżeli jest to niezbędne w związku z prowadzoną przez administratorów danych osobowych działalnością gospodarczą, zwłaszcza w celu realizacji ich stosunków umownych oraz podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wsparcia i ułatwienia realizacji celu przetwarzania.
 10. Partnerzy biznesowi, niektóre podmioty przetwarzające mogą mieć siedzibę poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim przypadku, administratorzy danych weryfikują, czy partnerzy biznesowi zapewniają wysoki poziom ochrony danych osobowych. Gwarancje takie wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych Komisji UE (2010/87 / WE i / lub 2004/915 / WE), czy też przynależności danego podmiotu do Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.
 11. Po rezygnacji z Usługi Wymiany Walut przez Klienta, Partner nie będzie przetwarzał danych osobowych, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.
 12. Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe Klientów wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to:
  • niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
  • niezbędne do rozliczenia Usługi Wymiany Walut;
  • do momentu przedawnienia roszczeń;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 13. W przypadku uzyskania przez Partnera informacji o korzystaniu przez Klienta z Usługi Wymiany Walut niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Partner może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 14. Klient nie może korzystać z Usługi Wymiany Walut anonimowo z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 15. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z poszczególnym Administratorem danych osobowych wysyłając list poleconym (rejestrowany) na adres jego siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail:

Rozdział 7. Reklamacje

§ 11.

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku udostępniania Usługi Wymiany Walut przez Partnera niezgodnie z Regulaminem i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Reklamację, dotyczącą udostępniania Usługi Wymiany Walut przez Partnera, obejmującą czynności opisane w Regulaminie, Klient może zgłosić pisemnie, przesyłając ją za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres Partnera: BB Trade Estonia OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 8a, 11415 Estonia lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: [email protected];
 3. Reklamacja winna zawierać w szczególności: dane identyfikujące Klienta, datę wystąpienia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń stanowiących podstawę złożenia reklamacji, identyfikatory operacji, Adres Poczty Elektronicznej oraz oczekiwania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. W celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, przez Partnera, powinna ona zostać złożona przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia, w którym Klient powziął informację o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Partnera niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia Partner zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 (czternastu) dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, Partner może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 14 (czternaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.
 6. Partner przekazuje Klientowi informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej na Adres Poczty Elektronicznej wskazany podczas Rejestracji.
 7. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 6 powyżej, dotyczących sposobu przekazania informacji o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Partner zastrzega sobie prawo do przesłania tej informacji na adres korespondencyjny Klienta.
 8. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Partner powiadomi Klienta o tym fakcie w sposób określony w ust. 6, lub ust. 7 powyżej, informując Klienta w szczególności o:
  • a) przyczynach opóźnienia,
  • b) okolicznościach, które wymagają ustalenia,
  • c) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji (nie dłużej niż 45 dni od dnia otrzymania reklamacji).
 9. W przypadku nieuwzględnienia przez Partner roszczeń Klienta określonych w reklamacji, Klient ma prawo złożenia u Partnera odwołania. Odpowiedź Partnera na otrzymane odwołanie należy traktować jako ostateczne stanowisko Partnera.
 10. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji w treści ostatecznego stanowiska Partnera, Klientowi przysługuje prawo do:
  • a) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;
  • b) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 11. Partner dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporu.
 12. Reklamacja, która nie dotyczy działalności Partnera opisanej w Regulaminie, w szczególności dotycząca świadczenia Usługi Wymiany Walut przez Usługodawcę, jest przekazywana odpowiednio Usługodawcy lub innemu właściwemu podmiotowi. Podmiot, którego działalności dotyczy reklamacja, rozpatruje ją na zasadach wskazanych w jego regulacjach oraz przepisach wewnętrznych.

§ 12.

Partner posiada prawo w każdym czasie skierowania zapytania do Klienta, jeśli zachodzi podejrzenie naruszania przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulamin, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, a Klient zobowiązany jest udzielić Partnerowi informacji koniecznych do wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Usługa Wymiany Walut świadczona jest za pośrednictwem Platformy Partnera przez czas nieokreślony.
 2. Partner zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Partnera lub Usługodawcę. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych dostępnych na Platformie Partnera lub podstronach Partnera.
 3. Partner jest uprawniony do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Informacja o planowanych zmianach Regulaminu przekazywana jest Klientom co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia ich w życie w postaci elektronicznej na Adres Poczty Elektronicznej, a także poprzez zamieszczenie informacji na Platformie Partnera.
 4. Jeśli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian do Regulaminu, winien przed dniem wejścia w życie tych zmian, w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, zgłosić fakt braku akceptacji w formie mailowej na adres: [email protected]
 5. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczny z zakończeniem udostępniania Klientowi Usługi Wymiany Walut.
 6. Niezgłoszenie przez Klienta braku akceptacji zmiany Regulaminu przed dniem jego wejścia w życie, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za przyjęcie nowego Regulaminu.
 7. Klient korzystający z Usługi Wymiany Walut zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Językiem stosowanym do komunikacji z Klientem jest przede wszystkim język angielski.

§ 14.

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Partnera oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Estonii.
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Partnera, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 15.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie Klientom za pośrednictwem Platformy Partnera, w formie która umożliwia ich pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

§ 16. Wartości transakcji.

Minimalne wartości transakcji jednorazowych:

 • PLN - 30
 • EUR - 10
 • GBP - 10
 • USD - 10

Maksymalne wartości transakcji jednorazowych:

 • PLN - 2 000 000
 • EUR - 500 000
 • USD - 150 000
 • GBP - 150 000

§ 17.

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2021 r.